****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Monday, April 25, 2011

ပညာမပါ သဒၶါအဖ်င္း


                              


       ]]OD;yOÆif;...OD;yOÆif;.bk&m;}}
        tcef;wGif;pmMunfhaepOf tjyifrS 'umr wpf a,muf\ac:oHMum;&onf/ xkdtoHudk Mum;zl;ovkdvkd jzpfae\/ Munfhvufp pmtkyfudk pm;yGJay:wGif csxm;um tcef;tjyifbufokdY xGufvmcJhonf/ 'umrwpfa,muf &yfaeonfudkawGY&\/ ausmif;okdYrMumcPqkdovkdvm a&mufqGrf;pm;yifh wwfaom 'umrwpfa,muf jzpfaeonf/
    ]]bmudpövJ- 'umrBuD;}}
    ]]wynfhawmfqGrf;pm;yifhcsifvdkYyg? q&mawmf&Sdyg ovm; OD;yOÆif;}}
    ]]&Sdygw,f-'umrBuD;}}

 
        pma&;olonf'umrBuD;udkq&mawmfxHokdYykdYay;\/qGrf;pm;pm&if; a&;rSwf&rnfjzpfaomaMumihf pma&;ol vnf; teD;tem;wGif xkdifaevkdufonf/ 'umrBuD;onf q&mawmftm;uefawmhNyD;-
        ]]q&mawmfbk&m;? wynfhawmfrwkdY tdrfqGrf;pm;yifh csifvkdYygbk&m;}}
        ]]reufjzefeHeuf t&kPfqGrf;? o'¨gqGrf; q&mawmf tygt0if oHCm(5) yg; ygbk&m;}}
        pma&;olonf qGrf;pm;pm&if;pmtkyfwGif a&;rSwf vkdufonf/
        ]]wynfhawmfrrdciftwGufvnf; trQay;a0csifygw,fbk&m;}}[lívnf;avQmufxm;\/ xkdYaemuf avQmuf xm;p&m&Sdao;onfqkdum þokdY avQmufxm;avonf/
       ]]&SifOy*kwfrax&fudkvnf; wynfhawmfodrfxyf csifw,fbk&m;/ ouFef;y&du©&m0,fNyD; q&mawmfxHa&pufcsNyD; &SifOy*kwf&[EÅmrax&f jrwfxHoGm;NyD;awmh udk,fxd vufa&muf t&Sifbk&m; tm; wynfhawmfodrfxyf ygw,fbk&m;-qkdNyD; vIK'gef;csifvkdYygbk&m;}}
        xkd'umrBuD; avQmufxm;aompum;ukd Mum;& aom pma&;olrSmrl tHhMowkefvIyfrdavonf/ wpfcgrQyif rMum;&? rMuHK&aom pum;udk pma&;ol Mum;&? MuHKae&aom aMumihfyifjzpfavonf/
        ]]'Dvkd jyKvkyfwm bkef;BuD;wpfcgrS rMum;zl;ygvm; 'umrBuD;}}
        q&mawmfyif rMum;zl;[kqkdonf/
       ]]tJ'gwu,ftrSefygbk&m;? wynfhawmfr&Jh oli,fcsif;qkd &SifOy*kwf&[EÅmt&Sifjrwfudk odrfxyfNyD;ygNyDbk&m;? wynfhawmfrudkvnf; jyKvkyfzkdYajym wJhtwGuf wynfhawmfr vnf; odrfxyfcsifvkdYygbk&m;}}[kqkdum w&m;a&vTwf wwGwfwGwfajymqkd avQmufxm;aeavonf/ q&mawmfu &SifOy*kwfESifh pyfvsOf;umajyma[mjyaomfvnf; xkd'umrBuD; onf pdwf0ifpm;[efrwl? olajymvkd&majymqkdavQmufxm; NyD;auseyftm;&avmufrS q&mawmftm;&Sdckd; uefawmhum ausmif;ay:rS qif;oGm;cJhavonf/
        xkd'umrBuD;qif;oGm;NyD;jzpfaomfvnf;&SifOy*kwfudkodrfxyfrnf[kajymqkdavQmufxm;cJhaompum;onf pma&;ol\ em;xJpGJusef&pfcJh avonf/
        Ak'¨omoem xGef;vif;awmufy&m jrefrmEkdifiH t&yf&yfü odrfxyf-uHxyfjcif;onf tvGefrsm;jym;vSayonf/xkdYkdYaMumihfvnf;odrfxyfjcif;qkdonftqef;r[kwfawmh/tcsdKUaomq&mawmf
rsm;rSmodrfxyf'umrsm;jym;vGef;aomaMumihfodrfxyfonfhtBudrfyifrrSwfrdMuawmhay/tcsdKUaomq&m
awmfwkdYrSmum; odrfxyfjcif;udk tvkdr &SdMu/
        &[ef;wpfyg;onf tpyxrodrftwGif;okdY0ifí OyorÜ'Úwdå pwkw¬ur®0gpmjzihf oHCmawmf wkdYu &Gwfzwf í &[ef;tjzpfa&mufatmif csD;ajrSSmufygonf/ okdYaomf vnf; &[ef;jzpf&eft*Fg(5)yg;rS wpfyg;yg;cRwf,Gif;cJhí &[ef;tjzpfra&mufao;aom yk*d¾Kvfrsm;twGufum;odrfxyfjcif;jzihf &[ef;tjzpfudk &&SdapEkdifaom tusdK;w&m; rsm;&Sdayonf/ &[ef;jzpfNyD;aom yk*d¾Kvfrsm;twGufrSmum; odrfxyf jcif;jzihf(ypönf; vmbfvmb&jcif;)rS wpfyg;tjcm;tusdK; xl;rsm;r&SdEkdifyg/
        odrfxyfaom'umrsm;rSmum;y&du©&mwnf;[laomypö,Ek*¾[jzihfcsD;ajrSmufvIK'gef;aomaMumihf ukokdvfrsm;&&Sdayonf/ odkYaomfyxr&[ef;cHay;aom'um? 'umrrsm;avmuf tusdK;rrsm;ay/    yxr&[ef;cHay;aom 'umrsm;onf &Sifb0rS &[ef;b0txd a&muf&avatmif &[ef;odu©myk'f
 (227)oG,f? tus,ftm;jzihf uka#(9000) ausmfaomodu©myk'frsm;udkwnfatmif y&du©&m(8)yg;jzihf vIK'gef;um&[ef;cHay;jcif;jzpfavonf/okdYjzpfí"r®mEk*¾[?ypö,Ek*¾[-Ek*¾[(2)rsdK;vkH;jzihf csD;ajrSmuf&ma&mufaom aMumihf ykdítusdK;rsm;ayonf/
        odrfxyfjcif;rSmvnf;ouf&Sdxif&Sm;&Sdaom&[ef;tm;ouf&Sdxif&Sm;&Sdaomq&mawmf? oHCmawmfwkdYuÚwdåpwkw¬ur®0gpmjzihf&GwfzwfumodrftwGif;üodrfxyf?uHxyfjcif;udkomjyK&avonf/
       odrfxyfjcif;onf tqef;r[kwfaomfvnf; ,ckrl &SifOy*kwåukd odrfxyfrnfqkdaompum; Mum;&aom pma&; olrSmum; tqef;wMu,fozG,f jzpfaeayonf/ qGrf;pm; vmyifhol 'umrBuD;rSm &SifOy*kwåudk odrfxyfrnfqkdaomfvnf; ol\oli,fcsif;qdkolrSm &SifOy*kwårax&fudk odrfxyf cJhNyD;jzpfaomaMumihf ,ckacwftac:tm;jzihf &SifOy*kwå rax&f\ &[ef;'umrBuD;jzpfaeNyD;[k rdrdudk,fudk *kPf,l0ifh <um;aernfxif\/
        &SifOy*kwåudk odrfxyfaom'um-'umrrnfrQ&Sd aeavNyDenf;/ wpfcgu *sme,fwpfapmifwGif zwfvkduf&aom OD;&SifBuD;udk &SifjyKay;ouJhokdYtjzpfrsdK; jzpfay:vm acsNyDjzpfonf/
        &SifOy*kwåudk odrfxyfrnfqkdonfrSm ax&0g' ESihfvnf;qefYusifaeayonf/
      
        jrefrmEkdifiHawmftwGif;oDwif;okH;aexkdifawmfrlaomy&d,wf?y#dywf"k&ESpfjzmwkdYrSmrdrdwkdYpGrf;Ekdif
&mwm0efudkxrf;aqmifaeMuaomoHCmawmftajrmuftjrm;&Sd\/y&d,wf?y#dywfpG,fpkHww္္f
fajrmufaomq&mawmf?oHCmawmftaJjrmufrsm;&Sd\/xkdokdY&SdaeygvsSufoH*g,emwifax&0g' yd#uwfusrf;*efwkdYwGifvkH;0ryg&Sdaom&SifOy*kwåudkodrfxyfrnfqkdonfrSmq&mawm?foHCmawmfwkdYukd rsufuG,fjyK&ma&mufaeayonf/ q&mawmfoHCmawmfwkdYukdvnf;ar;jref;qnf;uyfoifYayonf/
       jrefrmဗုဒၶbmom0iftrsm;pkonfjrwfဗုဒၶtm;ukd;uG,fqnf;uyfonfrSefaomfvnf; avm
uDMuD;yGm;a&;?csrf;oma&;?အႏၱရာယ္uif;&Sif;a&;twGuf&SifOy*kwåudk wefckd;&Sifwpfa,mufftaejzifYukd;
uG,fqnf;uyfaeMuonfrSmr[m,meukd;uG,frSKESifYrjcm;ay/xkdtjcif;t&mukdMunfYjcif;tm;jzifY
&SiffOy*kwåudk;uG,္္frSKonfax&0g'ukd;uG,frSKrsdK;jzpfEkdif-rjzpfEkdifဗုဒၶbmom0ifrsm;cGJjcm;pdppfoifYMuayonf/
     &SifOy*kwåudkodrfxyfrnfqkdaom'umrrdom;pkonff ပစၥည္းဥစၥာ  csrf;omolrsm;jzpf\/
vSLa&;wef;a&;acgif;yg;Muolrsm;vnf;r[kwfMu/ausmif;wkduftwGif;olwkdYvSL'gef;xm;Muaoma&mrsm;
vnf;awG&onf/xkdaMumifYသဒၶါတရားရွိသူမ်ားဟုဆုိႏုိင္သည္။

        okdY&mwGif,kHMunfrIo'¨gw&m;&Sdjim;aomfvnf;,if;o'¨gw&m;udk[kwfwkdif;rSef&mcGJjcm;
pdppfMuHqwwfaom ynmÓPf&SdzkdYvkd\/ ynmÓPfjzihf EIdif;csdefwwf&efvnf; vkdtyfvS\/
           xkdokdYr[kwfygu,kHMunfrIvGefuJaomo'¨gvGefyk*d¾Kvfrsm;rSmtod?t,lrSm;NyD;udk;uG,ffqnf;
uyfrIygrSm; ,Gif;EkdifMurnfjzpf&mo'¨gudkynmjzihfxdef;EkdifMu&ef twGufa&;om;wifjy&jcif;jzpfygownf;/  /

                                                                  အရွင္ဓမၼိက(ေလာင္းလုံ)


           ဓမၼရံသီ၊အမွတ္စဥ္(၁၈၈)၊၁၉၉၉၊ဒီဇင္ဘာလ။
္္

0 comments em “ပညာမပါ သဒၶါအဖ်င္း”

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger