****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Tuesday, April 12, 2011

မလွေသာပန္းတစ္ပြင္႔၏ ေမႊးရနံ႔
       aMu;armif;acgufoHonfrdrd\em;xJhokdY wkd;0ifvmonf/ xkdaMu;armif;acgufoHMum; &NyDqkdvQif eHeufykdif; 9-em&D&SdNyD/xkd 9-em&Donf oHCmawmfrsm; pm0gqif;tNyD; qGrf;cHxGufcGg&rnfh tcsdefjzpfonf/ rdrdvnf; pm0gqif;NyD;í rdrdae&mokdYjyefa&mufum ouFef;ukd½kH? oydwfudkydkwfum qGrf;cH0wfjznfhusihf&ef ausmif;wkduftwGif;rS xGufcGgvmcJhonf/

        pmoifom;&[ef;wpfyg;jzpfaom rdrdtzkdYqGrf;cH0wfonf t"dutm;udk;zG,f&myifjzpf\/ ovkH;jrif;acgif;jzihf&if;ESD;í&tyfaomqGrf;udkjrwfpGmbk&m;&Sifonfvnf;csD;rGrf;awmfrlcJh\/bk&m;&SifcsD;rGrf;aom qGrf;cH0wfukd jznfYusifYae&avjyD/
                                  _________________


         vufokH;awmfarSmifrnf;eufcsdwfoHoydwfudk ydkduf&if; NrdKU\t&yfwumywfumavQmufcJh&onfrSm udk;q,facgufyif ruawmhyg/ okdY&mwGifvnf; oydwftwGif;rSm qGrf;ESihfqGrf;[if; wpfyg;pmyif r&&Sdao;ay/ tdrfwpftdrfokdY 0ifa&mufqGrf;&yfvkdufonf/ tdrfa&SUwGif uav;i,faqmhupm;aeonfukd jrif&\/uav;i,fonfrdrdudkjrifonfESihfikd,kdumxGufajy;oGm;avonf/ t&yfuaxmifaxmifarmif;armif;?tom;uvnf;ñkd?ouFef;ñkdESihfrdrdukdawGYjrif&aomuav;tzkdYaMumufp&mjzpfjrifoGm[efwl\/
uav;ikdonfrSrdrdESihfrqkdifrdrdwm0efrSmqGrf;&&Sda&;twGufomvQiffjzpfonf/xkdaMumifYtdrfa&SUwGif &yfaevkdufonf/
        ]]uefawmhqGrf;ygbk&m;}}

        tdrftay:uxGufay:vmaomtdrf&Sif\uefawmhqGrf;[laomtoHonfrdrd\pdwfukd tvGefEGrf;apcJh\/ rdrdtdrfa&SUrS vSnfhxGufcJhonf/

                     
       jrwfpGmbk&m;csD;rGrf;aomusihf0wfjzpfíomqGrf;cHusihf0wfukdjznfhae&onf/qGrf;cHxGuf&rnfukdyif pdwfysufvmrd\/   
        ]]þrQbkef;uH enf;&ovm;? tb,fb0u tukokdvfuHrsm;ygvdrfh? bk&m;&Sifvufxufawmfu avmouwdó uJhokdYyif rdrdvnf;jzpfaernfvm;?}}[k pdwfxJuae rdrdudk,fukd rdrdrausreyfjzpfrdonf/ aeYaygif;rsm;pGmor*¾oDwif;okH;az:udk&if?OD;yÍÆif;awGxHrSqGrf;?qGrf[if;,l&wmukdvnf;rdrd&Su&Sufp&mtjzpfjrifvmonf/
        oDwif;okH;az:rsm;uawmhrdrdbkef;uHukdodívm;rajymwwf?jyKH;jyKH;&Tif&Tif
MunfMunfjzLjzLyif[kduqGrf;vSLMu?'Du[if;vSLMuESihfqGrf;a&;twGufuawmh aeYwkdif;rQwpGm&Sdae\/rrQwnfrSmuqGrf;cHoGm;&Mujcif;yif?oGm;onfESihf&onfESihfrwefay/

   ]]qGrf;cHw,fqkdwmwpftdrfwpfZGef;?wpfa,mufwpfvkyfpmrQavmif;vSL&awm hwm0efwm0efrBuD;wJhtwGuf tdrfwkdif;rSm&zkdYvG,fw,f/ wpfvkyfpmrQ avmif;vSLwmjzpfwJhtwGuf 'g,umrsm;tay: iJhñSm&? wG,fwm&wJh oHa,mZOfvnf;uif;w,f/ 'g,umwkdY&JU tvkdudkvkduf&wJh ukv'lou taeoe rdpämZD0 tjypfwkdYrSvnf; uif;w,f/ qGrf;ESifh ywfoufNyD; pkd;&drf&jcif; aMumif;Mu&jcif; r&Sdbl;...ighwynfh}}
        pmoifroGm;cif i,fq&m&Sif\ tqkH;trMo0g'onf OD;acgif;xJokdY 0ifa&mufvm\/ q&m&Sif\ Mo0g'ESihf rdrd\vuf&SdtajctaewkdYrSm aumif;uifESihf ajrBuD;? ork'´&m\ 'DbufESihf [kdbuf qkdouJhokdY jcm;aeonf[k xifjrifrdonf/ 'g,umrsm;tay: riJhñSm&bJ oHa,mZOfuif; jcif;? rdpämZD0wkdYrS uif;jcif;omru qGrf;cHjcif;ukdyif oHa,mZOfuif;jcifvmonf/

                                  _____________

        ausmif;0if;twGif;okdYa&mufonfESihf at;jraom opfyift&dyfwkdYaMumifh pdwfrsm;yif vef;qef;oGm;onf[k xif&\/ oDwif;okH;az:toD;oD;vnf; qGrf;cH&mrS jyefa&muf&SdaeMuonf/ rdrdoGm;rnfh vrf;teD;ü q&mawmf wHjrufvSnf;aeonf/
          wHjrufvSnf;aom aoemoem0wfonf q&mawmftjrJwrf;jyKaeMu0wfjzpf\/
        ]]armifyÍÆif; cP<ucJhtkH;}}
        q&mawmftxHrSxGufay: vmaomtoHaMumifY 0J,modkYMunfhvkdufrdonf/ OD;yÍÆif;qkdí rdrdwpfyg; omvQif&Sdonf/ rdrdudk ac:onfomjzpf&rnf/ q&mawmfukd Munfhrdonf wHjrufvSnf;jcif;udk &yfvsuf wHjrufpnf;udk vufuukdifum rdrdudk Munfhaeonf/ rdrdvnf; q&mawmfxHokdY oGm;cJhonf/
    ]]armifyÍÆif;av; oydwfzGifhMunfhygtkH;}}
        q&mawmf\oydwfzGihfckdif;aomtoHonftvGefEl;nHhaomfvnf;oydwfzGihf&rnfukdyif aMumufpdwf0ifvm\/
        ]]rSef..rSefygt&Sifbk&m;}}
        rdrd\ yg;pyfrSyif wkefonfr[kwf? oydwfzGifhaom vufrsm;onfyif wkefwkef&if&ifjzpfaerd onf/
        ]][m...ighwynfhBuD;w,f..bkef;uHenf;ygvm;?rif;&JUqGrf;?qGrf;[if;eJYqdkb,favmufygYrvJ}}
           ]]rSefygt&Sifbk&m;?wynfhawmfrEÅav;NrdKUudka&mufuwnf;uwpfaeYrSqGrf;0avmufqGrf;0
 avmufatmifr&ygbk&m;?   'DvkdyJ or*¾oDwif;okH;az: udk&if? OD;yÍÆif;awGxHrSm ,l&ygw,fbk&m;}}
        pdwfxJü&Sdonftwkdif; q&mawmfukd avQmufxm;rdvkdufonf/
        ]]tif;..'DvkdqkdawmhighwynfhBuD;csrf;csrf;omompmayy&d,wfoifEkdifrSmr[kwfbl;}}
        q&mawmf\toHonf arwåm? u½kPmtjynfht0yg&Sdonf[k xifrd\/
        ]]tJ'Dawmh  armifyÍÆif;ukd q&mawmfenf;aumif;? vrf;aumif;ay;r,f? ighwynfh vkyfEkdifygrvm;}}
        ]]rSefygt&Sifbk&mq&mawmfay;wJhenf;vrf;twkdif;wynfhawmfvkyfaqmifyghr,fbk&m;}}
        ]]at;..'Dvkdqkd naepm0gNyD;&if vmcJhtkH;}}
        ]]rSefygt&Sifbk&m;}}
rdrdonf q&mawmfteD;rS qGrf;pm;ausmif;qDokdY OD;wnfí xGufcGgvmcJhavonf/

                                    ___________

        q&mawmfonf ukvm;xkdifay:wGif rsufpdrSdwfum ykwD;pdyfvsuf xkdifaeonf/ rdrdonf vufuefawmhxkd;? vuftkyfcsDvsuf q&mawmfxHarSmufOD;nTwfum oGm;onf/ q&mawmftm; OD;csonf/ q&mawmfonf rdrdudk aoaocsmcsmpl;pkdufMunfhaeonf/    ]]ighwynfhBuD; rif;½kyfuvnf; tusnf;wef? toHuvnf;raumif;? 'g[m. b0gb0u jyKvkyfcJYwJY 'geç oDvç orm"dç ynmqkdwJh ukokdvfuHenf;cJhvkdYbJ? 'geç oDvawG wkd;yGm;atmif avmavm q,fawmh trSDaumif;&Sm&r,f? trSDaumif;qkdwm bk&m;aygh? bk&m;&wem[m wu,fhtaumif; qkH; trSDaumif;ygyJ? 'Dtcsufudk aumif;aumif;oabmaygufzkdYvkdw,f}}
        ]]aemufNyD;awmh..oHCmha0,sa0pöaoemoe0wfqkdwmuvnf; trSDaumif;ygyJ? arwåm vnf;yGm;&r,f? 'DtvkyfawGukd ighwynfhvkyfEkdif&JUvm;}}
        ]]rSefyg vkyfEkdifygw,fbk&m;}}
        ]]at;..'Dvkdqkd&if a[m'DykwD;ukd,loGm;}}
       rdrdonf q&mawmf ay;aom pdyfykwD;udk ,lvkdufonf/
        ]]waeY*kPfawmfykwD; okH;Budrfpdyf? wHjrufpnf;vnf;vSnf;? a0,sma0pövnf;jyK? owå0gawGtay: arwåmyGm;? rdrdjyKvkyforQ ukokdvftzkdYudkvnf; trQa0? qGrf;cH<uwJhtcgqkd&if t&[H*kPfawmf yGm;NyD;<u? at;..'g[m ighwynfhudk ay;r,fqkdwJh taqmifaumif;awGyJ}}
        ]]rSefyg t&Sifbk&m;}}[k
       0efcHum q&mawmfteD;rS rdrdxGufcGgcJhonf/
        q&mawmfay;vkdufaom taqmifukd ,lNyD;uwnf;u rdrdwpfzufu pmukd BudK;pm;ouJh okdY wpfzufuvnf; aomufa&tkd; a&jznfh? ausmif;0if;twGif wHjrufvSnf;? npOfnwkdif; *kPfawmfykwD;pdyf? qGrf;cHroGm;cif ausmif;0if;wGif;rS rdrd<urnfht&yfa'oudk tm½kHjyKum arwåmyGm;rsm;? qGrf;cH<u&mwGif t&[H*kPfawmfudk yGm;rsm;aecJYrdonf rSm txkH"avhwpfckjzpfvmcJh\/  okH;ESpfyif Muanmif;vmcJYonf/
        ,cifu qGrf;cH&mwGif rdrdudk jrifvQif idkíxGufajy;wwfaom uav;i,frsm;yif ridkMuawmh? xGufrajy;Muawmh? xGufrajy;onfhtjyif ]]bkef;bkef;}}[kac:um &Sdckd;vmMu\/ qGrf;? qGrf;[if;vnf; oydwfjynfhvmcJhonf/ ]]pdefem;uyfaMumihfyg;ajymifw,fqkdwm 'DvkdaerSyg}} ukd,fwkdifaumufcsufcsrdonf/
      MumvmawmYvnf;bk&m;*kPfawmfwkdYonfpdwfxJtvkdvkdxkHrTrf;vmrdonf/qGrf;?qGrf[if;&&Sda&;ukdtav;*&krjyKrdawmY/
          onfaeYvnf;kbk&m;*kPfawmfyGm;rsm;&if;avQmufvSrf;vmcJhonfrSmausmif;0if;xJ
okdYyif a&mufrSef;roda&mufvmcJJhonf/ q&mawmfESihf yufyif;oGm;wkd;\/
        ]armifyÍÆif; oydwfzGifhMunfhygtkH;}}[kqkdum oydwfukd zGihfckdif;onf/
        ]]ighwynfh rdrdvkyf&r,fh tvkyfudkom qufvkyfyg? or*¾OD;yÍÆif;? ukd&ifawGudkvnf; qGrf;? qGrf;[if;cGJjcrf;vSL'gef;? Mum;vm;..}}
        ]]rSefyg t&Sifbk&m;}}
         aeYudk&ufpm;&ufudkvpm;aomtcsdefwkdYonfwjznf;jznf;ukefvGefvmcJh\/q&mawmfxHenf;H,
lNyD;y&d,wådpmayudkoifMum;vmcJhonfrSmvnf;xkdufoifhoavmufwwfajrmufcJhonf/rdb&yfxHrjyefjzpfonfrSmvnf;MumjyD/
       xkdaMumifrdb&yfxHjyefcGifjyK&efq&mawmftm;oGm;a&mufavQmufxm;onf/
q&mawmfuvnf; cGifhjyK onf/ rdrdjyKaeMu0wffukdomtjrJjyKvkyfoGm;&efvnf;rSmMum;onf/ q&mawmfudk OD;csNyD; rdrd ausmif;ay:rS qif;cJhonf/ reufjzefqkdvQif rEÅav;rS &efukefokdY &ufrSefoabFmudk pD;í vkdufyg&awmhrnf/

                                 _______________
       
     a&Twd*kHapwDawmfjrwfBuD;ukd oabFmay:rS vSrf;ízl;jrifae&NyD? a&Twd*kHudkjrifvQif &efukef qdyfurf;udk a&mufcgeD;NyD[krSwfcsufjyKrdonf/ oabFmBuD;onf &efukefqdyfurf;okdY 0ifuyfrnf jzpfaomaMumihf puf&Sdefukdavsmharmif;aeonfudkvnf;owdjyKrdonf/OMooH&Snf&Snfudkyifay;aeavNyD?qdyfurf;okdYwajz;ajz;eD;0ifvmaejyD/qdyfurf;tay:rSysm;yef;cwfrQoGm;vmvIyf&Sm;aeonfukdvnf;awGYjrif&onf/tvHwvlvlESihfpnf;um;odyfNrdKufpGm BudKqkdyGJwpfckukdvnf; vSrf;jrif&onf/
        ]]tif;..bk&ifcHyJ ygvmvkdYvm;? 'grSr[kwf 0efBuD;wpfOD;OD; ygvmvkdYxifyg&JU? at;at; aq;aq; vl&Sif;rSqif;wmyJaumif;ygw,fav}}[kpdwfxJawG;rdumrddrdxkdifonfhae&mwGifyifqufvufxkdifaerdonf/ vlrsm;vnf; toD;oD; qif;oGm;MuonfrSm oabFmay:wGif r&Sdoavmufyifjzpfonf/ vlrsm;vnf; &Sif;oGm;NyDjzpfíoabFmay:qif;rnf[kae&mrStxacgif;aygif;pwvlvlESihf'g,umBuD;wpfOD;OD;aqmifumvlokH;a,mufwufvmMuonf/ rdrda&SUa&mufvmumrdrdtm; vma&muf&Sdckd;onf/
        ]]q&mawmfbk&m; <uawmfrlygbk&m;}}
        'g,umrsm;ukd Munfhí tHhMoaerdonf/ rdrdtaejzihff wpfcgrQyif rawGYzl;? rjrifzl; aom 'g,umrsm;u rdrdtm;vma&mufyifhaeMuonf/awGYzl;?jrifzl;?oduRrf;zl;onfqkdvQifvnf; xm;ayOD;awmh/
        ]]'umBuD;wkdY vGJaeNyDxifw,f}}
        ]]rvGJygbk&m;.... t&Sifbk&m;udkyJ vmyifhwmygbk&m;}}
       rdrdrajymomawmY'g,umwkdY\yifhaqmif&mokdYomvkdufygoGm;cJh&onf/  cef;em;xnf0gaom aetdyfokdY a&muf&Sd\/ aetdrftwGif;ü pm;aomufzG,f&mrsm; toihfjyifxm;onfudkvnf; awGY&onf/ aetdrf\taetxm; y&dabm*awGudk Munfhjcif;jzihf olaX;BuD;wpfOD; tddrfjzpfaMumif; rSwfcsufjyKrdonf/ ajymifvufawmufyaeaomuRefom;ukvm;xkdifay:okdYyifYonf/cPtMumrdrdtaejzihftusKd;taMumif;ukd ar;jref;rSod&awmhrnf[kqkdumOD;aqmifvmaom'g,umBuD;ukd ar;jref;&awmhonf/
       
        ]]wynfhawmf raeYnutdyfrufrufygw,fbk&m;? tdyfrufxJrSm t0wfjzLpifMu,feJY tbkd;tkdwpfOD;u vmNyD; wynfhawmfudk ajymygw,fbk&m;? vluav;.. reufjzef rEÅav;&ufrSef pmykdYoabFmBuD; qkdufvdrfhr,f? q&mawmfwpfyg;vnf; ygvmr,f? t'Dq&mawmfu &[EÅmyJ? rif;wkdYudk;uG,fMuvkdY qkdNyD;awmh "mwfykHukdyg jyoGm;ao;w,fbk&m;? tJ'DykHuvnf; t&Sifbk&m;eJY wykHpHwnf;yJ}}
        ]][J.  [Jh..wumBuD; OD;Zif;u&[EÅmr[kwfbl;? tckrS pmoifNyD;awmh <uvmwm}}[kqkd um  jymjymovJjiif;vkduf&onf/
        ]]wynfhawmfvnf; tdyfruf& reufa&mufawmh t&Sifrudk qGrf;? qGrf;[if;rsm; csufjyKwf apNyD; oabFmtvmudkwynfhawmfwkdYtvHawGeJYoGm;apmihfaecJhw,f/ oabFmvnf;qkdufa&mq&mawmfwpfyg;yg;rsm;qif;<uvmrvm;vkdYapmihfMunfhaeygao;w,f/ wpfyg;rS ay:rvmao;wmeJY tdyfruft&qkd&if ygudkygvm&r,f/ 'Dvkdqdk oabFmay:rSm &Sdae&r,fqkdNyD; oabFmay: wufvmwmbk&m;}}
        wumBuD;onf pum;ukd cP&yfxm;NyD; qufajymonf/
        ]]q&mawmfukdvnf; zl;jrif&a&mh tdyfrufxJueJY wpfykHpHwnf;ygyJbk&m;? wynfhawmfvnf; t&yf;udk 0rf;omoGm;w,f}}[kqkdum 0rf;oGm;tm;&jzihfu&m;a&vGwf wwGwfwGwfavQmufxm; aeavonf/
        ]]uJ.uJ. t&Sifr q&mawmfukd qGrf;uyfMu&atmif}}[kqkdum 'g,umBuD; teD;wGif&Sdaom 'g,dumrwpfOD;udk ajymqkdumqGrf;uyf\/ 'g,umBuD;rdom;pk vSLaomqGrf;ukd bkef;ay;okH;aqmif&if; rdrdtjzpfudk pOfpm;awG;awm&if;jzihf pdwfxJrS a&&Gwfaerdonf/
        ]]aMomf ..bk&m;*kPfawmfeJY oHCmha0,sma0pö aoemoem0wfawG[m t½kyfqkd; tusnf; wefoludk vSapygvm;}}
        ]]*kPfawmfudk &GwffqkdoltzkdY toHraumif;wmudkvnf; toHaumif;apygvm;}}
        ]]vmbfvmb&Sm;yg;olukdvnf; vmbfvmbaygrsm;apygvm;}}
        ]]ighudk 'Dvkdjzpfatmif vrf;ñTefcJhwJhigq&mawmf\ tajrSmftjrifum; BuD;rm;aypG.. BuD;rm;pG}}
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                အရွင္ဓမၼိက(ေလာင္းလုံ)

   rSwfcsuf /  /   q&mawmfBuD;wpfyg;\ ajymjycsufudk tajccHí cHpm;a&;zGJYygonf/  
                   &[ef;awmfudk vrf;ñTefjyay;aom q&mawmfrSm q&mawmf OD;&efukef(&efukefNrdKU teD; wkd;aMumif;BuD;&GmZmwd)jzpfonf/rEÅav;NrdKU၊bk&m;BuD;wkdufowdå?AswdåESpfyg; jynfhpkHaompmcsausmfarmfq&mawmfBuD;wpfyg;vnf;jzpfonf
                 aemiftcg xkd'g,umyif&[ef;awmftm;ausmif;aqmufvSL'gef;um &moufyef udk;uG,f oGmonf[kvnf;rSwfom;&ygonf/

                                                
                                               
   
 

0 comments em “မလွေသာပန္းတစ္ပြင္႔၏ ေမႊးရနံ႔”

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger