****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Saturday, April 23, 2011

သာသနာျပဳရာ၀ယ္

                                    

yd#uwf? "r® pum;awmfwkdYyifjzpfygonf/
        Ak'¨jrwfpGm(45)0gumvywfvkH; a0ae,s owå0gwkdY tm; a[mñTefjyoqdkqkH;rcJhaom y&d,wåd"r®? y#dywåd  "r®wkdYudkoif,ljcif;? usifhMuHBudK;ukwf tm; xkwfjcif;onf vnf;aumif;? "r®udk a[majymjcif;onfvnf;aumif;? "r®ESihf pyfvsOf;í pmaya&;om;jcif;? "r®pmayrsm;jzefYjzL;jcif; onfvnf;aumif; omoemüatmifvHxl omoemjyKae Mujcif;yifjzpfonf/
        xkdokdYrjyKvkyfygbJvsuf omoemjyKaeonf[kqkd aom yk*d¾KvftoD;oD;udk awGYjrif&\/ t0wfjzL0wf? rkwfqdwf A&yGESihf yk*d¾KvfwkdYuvnf; omoemjyKonf[kqkd\/ wEÅ&? rEÅ&t,ltq xkHrTrf;a&mpyfxm;aom*kdPf; wcsdKUuvnf; omoemjyKonf[kqkdMu\/ olwkdY\vkyfief;rSm aq;uk? aA'ifa[m?"mwf&kduf"mwfqiftqef;xGifumjyKvkyfaeMujcif;yifjzpfonf/,if;ukdyif omoemjyKonf[k qkdvkd[efwlygonf/
      xkdokdYomoemjyKaeonfrSmppfrSefaom ax&0g'omoemjyKenf;r[kwf?ax&0g'eSifhqefYusifaom
 omoemyomoemjyKenf;omjzpf\/
        olwkdYomoemjyK&mXmeokdYenf;rsKd;pkHjzifhodrf;oGif;ac:,laeMu\/ax&0g'tajcrckdifNrJtod
ÓPfenf;aom olrsm;om aumufaumufygatmif vkdufygoGm;chJMuonf/omoemh0efxrf;tcsKdUyif *kdPf;q&mwkdY\tajymtqkd tjrLtqG,faumif;aomaMumifh *kdPf;0iftjzpfokdY a&mufrSef;rod a&muf&SdoGm;Muonfukdvnf;awGUjrif&onf/ pma&;olyif *kdPf;q&m\tjrSLtqG,fukd cH&ao;\/
        pma&;ol 1959-ckESpf wefaqmifrkef;vwGif i,fq&mawmfeSifh rdbwkdY\Zmwd&yf&GmokdY acwåjyefvmyg&ef pma&mufvmaomaMumifh jyefoGm;chJ&aomtcsdef ujzpffonf/
       ]]OD;yOöif;wkdY omoemjyK&mrSm taESmifht,Sufqkdwm&Sdwwfw,f? taESmifht,SufawGu vGwfuif;atmifwynfhwkdY&JU]__}*kdPf;u*kdPf;0ifaq;(ukd,fcHtaeeYJ)xkd;xm;apcsifw,f/wynfhawmf wkdYvnf;omoemjyK&m a&mufwmaygh}}


        txufygpum;rSmpma&;oltm;*kdPf;q&mwpfOD;uajymqkdvmaompum;jzpfonf/xkd*kdPf;q&mrSm pma&;olomraPb0 awm&GmwGifaepOfu pma&;oltm; omoemhabmifwGifomae&ef tm;ay;pum;ajymMum;chJ&kH omru NrKdUpmoifwkdufokdY a&muf&SdaomtcgrSmvnf; wwftm;orQ vIK'gef; axmufyJhcJhaom 'umwpfa,mufjzpf\/ xkd'um BuD;\aus;Zl;&SdcJhykHudkMunfhum vufcHvkdufrnfqkdygu olwkdY\*kdPf;0ifwpfa,mufjzpfoGm;rnfrSmaocsm\/pma&;olvufrcHcJhyg/rnfokdYrQvufcHEkdifp&mt aMumif; r&Sday/
       *kdPf;q&mwkdY\OD;wnfcsufESihf ax&0g'wkdY\OD; wnfcsufrSm qDESihfa& yrmuGmjcm;vS\/ olwkdY\OD;wnfcsufrSm(olwkdYa0g[m&)taoxGuft&SifxGuf[kqkdaomxGuf&yfaygufyk*¾dKvfjzpf&efjzpf\/ ax&0g'Ak'¨bmom\ OD;wnfcsufrSm udavomwPSmwkdY\ ukefqkH;&mr*fzkdvf edAÁmefa&muf&Sd&efjzpf\/ OD;wnfcsufcsif;rwlay/ OD;wnf csufvGJacsmfaeumrSjzihf enf;pepftvkyfwkdYrSmvnf; rSefuef Ekdifrnfr[kwf/OD;wnfcsufaumif;jzpf&efrSmenf;pepf tvkyfwGifrSDwG,faeouJhodkYenf;pepftvkyfrSefuef
&efrSmvnf; OD;wnfcsuf ay:wGif rSDwG,faeayonf/ OD;wnfcsuf rSefaomfvnf; ckwf&mwjcm;? &S&mwvGJjzpfaevQifvnf; rSefuefaomOD;wnfcsufokdY a&mufEkdifrnfr[kwfay/
        xdkodkY OD;wnfcsufenf;pepfrSefrrSefodzdkY&efrSm ax&0g'pHaywH&SdNyD;jzpf\/ xdkax&0g'pHaywHudk tokH; jyKum a0zefqef;ppfaom 0dbZÆÓPf&dSrSomvQif omoemawmfudk ckwkH;vkyfvdrfnmaeolrsm;? omoemawmfESifYzDvmjzpfaom*dkPf;*Pt,ltjriftpGJOyg'gefwdYkudkxif&Sm;pGmwdkif;wmodjrifEkdifrnfjzpfonf/
        pma&;olu*dkPf;q&mBuD;tm;]]OD;yÍÆif;*dkPf;0ifaq;rxdk;ygbl;}}[kqdkum jiif;qefvdkufaomtcg xdk'umBuD;ajymvmonfrSm-
        ]]t&Sifbk&m;omoemjyK&mrSmtaESmifYt,SufvGwfatmifawmYxdk;oifYygw,f?bk&m;&Sifvuf xufut&SiftmeE´mawmifrSrm&fewf&JUtaESmifYt,SufudkcH&ao;wmyJr[kwfvm;}}[kqkdvmjyefygonf/
       xdkodkYajymvmaomfvnf; pma&;olu]]rxdk; ygbl;}} [kyif jiif;qefvdkuf\/ 'umBuD;ajymqdkaom pum;t"dyÜg,frSmjrwfpGmbk&m;vufxufut&SiftmeE´mrax&fjrwfawmif *dkPf;aq;rxdk;cJYaomaMumifY rm&fewfaESmifY,Sufoa,mifa,mif?t&SiftmeE´mudkawmifrm&fewfaESmifY,Sufao;wmyJ/t&Sifbk&m;wdkYqdk
tao;trTm;yg}}qdkoa,mifa,mift"dyÜg,frsm;pGmoufa&mufaeavonf/pma&;oljiif;qefcJYaom aMumifY 'umBuD;rSm pma&;oltm; rESpfouf? rauseyfaomtrlt&mawGU&avonf/                       
      jrwfpGmbk&m;vufxufawmftcgut&SiftmeE´mtm;rm&fewfaESmifY,SufonfrSef\yk*d¾Kvfwdkif;?
yk*d¾Kvfwdkif;üazmufjyefwufaom]]0dyÜv’mow&m;}}&Sdaeoa&GUrm&fewf\aESmifY,SufrIudkcH&rnfrSmrvGJay/
 tedpöudkedpö?'ku©ukdokc?tewåukdtwå?tokbukdokb?[líazmufjyef pGmjrifwufaom]]0dyÜv’mow&m;-12yg;}}&Sdonf/xdk]]0dyÜv’mo w&m;12yg;}}ukdvkH;vkH;y,fcGmjyD;aomyk*d¾Kvf\pdwfudkrm&fewftaESmifYt,Suf
ray;Ekdif?]]0dyÜv’mow&m;12yg;}}ukdvkH;vkH;ry,fcGg&ao;aomykxkZOfrsm;ESifYtcsKdYt0ufy,fjyD;tcsKdYt0ufusef
f&Sdaeao;aomt&d,mrsm;\pdwfukdyifrmefewfaESmifY,Sufekdifao;\&SiftmeE´mrax&frSmrl0dyÜv’mo-12 yg;teuf(8)yg; udkom y,fcGmNyD; ry,f&ao; (4)yg;&Sdao;\/ xdkYaMumifY t&SiftmeE´m\pdwfudk rm&fewfaESmifY,Sufay;Edkifjcif;jzpfonf/(tus,fudkwdyd#u"&rif;uGef;q&mawmfbk&m;BuD;a&;om;aom r[mAk'¨0if yÍörwGJ-pm-320^321 wGifMunfYyg/)
        rm&fewfonf trSefaESmifY,Sufygu *dkPf;aq; xdk;xm;jcif;onf rnfodkYrQumuG,fEdkifrnf r[kwfay/
        Ak'¨jrwfpGmonf rd*'g0kefawmü yxrqkH;0guyf awmfrl\/ 0guRwfaomtcsdef(6-usdyf)aom &[ef;wdkYudk ac:,lum]]bdu©KwdkY xdkxdkþþ t&yfodkY vSnfYvnfum A[kZe [dwm,? A[kZe okcg,}} rsm;pGmaomvlyk*¾dKvftaygif;wdkYtm;BuD;yGm;csrf;omapjcif;iSmtptv,ftqkH;okH;yg;tpkHaumif;jcif;*kPf teuft"dyÜg,fESifYjynfUpkHaomw&m;awmfwdkYudk a[mMum;jyovrf;ñTefMu}} [kqdkum &[ef;awmfwdkYtm; omoemjyKc&D; ("r®'lw)<ua&muf&ef apvTwfcJY\/
       xdkodkYAk'¨u&[ef;awmfwdkYtm;omoemjyKc&D;("r®'lw)apvTwf&mwGiftaESmifYt,SuftEÅ&m,fuuif;vGwfap&ef rnfodkYaomaq;? taqmifvufzGJYudkrQ Ak'¨ay;awmfrrlcJYonfrSmxif&Sm;\/
        jrwfAk'¨onfr[mu&kPm&SifjzpfonfUtm;avsmfpGmomoemjyK&mwGifarwåma&SUxm;umomo emjyKcJY\/ Murf;wrf;cufxef a'gormef[D; tmVm0ubDvl;BuD;udkyif arwåmjzifYatmifjrifcJY\/ qdk;oGrf;,kwfrmaomt[dwfwd&dpämefemVm*D&dqifBuD;udkyifarwåmjzifYatmifjrifcJY\/jrwfAk'¨atmifjrifcJYaom tjyifatmifjcif;&Spfyg;onf arwåmjzifY atmifjrifcJYjcif;jzpf\/
        &[ef;awmfwdkYtm;vnf;owå0gwdkYtay:BuD;-i,fvwf?ykuG?edrfYwkHao;i,frIefrTm;tpm;pm;aom owå0gwdkY tay: arwåmw&m;vufudkifxm;&ef arwåmokwfudk oifMum;ñTefjyay;cJYonf/
        omoemjyK&mwGif]]pdwf&SnfZGJoef? onf;nnf;cH?jyK&efomoem}} qdkonfYtwdkif; omoemjyKvQif rkcsraoG atmifjrifEdkifrnfrvGJay/
       ,aeY jrefrmESifY urÇmYEdkifiHtoD;oD;odkY omoem jyKaeMuaom q&mawmf? oHCmawmfwdkYonf omoemjyK&mwGif atmifjrif&eftvdkYiSmrnfonfY*dkPf;*PwdkYxHrSmrS aq;xdk;xm;onfr[kwf/ tif;tkdif? cg;vSnfY?vufzGJUaqmifxm;umomoemjyKaeMuonfr[kwf/pdwf&SnfZGJoef?onf;nnf;cHNyD;Ak'¨ñTefMum;cJYonfYvrf;pOf
twdkif; q&mtpOftquf wynfYtpOftquf y&d,wf? y#dywfwdkYudk oif,lñTefjy usifYBuHMuvsuf omoemjyKaejcif;omjzpfonf/ xdkYaMumifYvnf; ]] ax&0g' Ak'¨omoem}}[k ay:vGif xif&Sm;wnf&SdvmcJYjcif;jzpf\/  wEÅ&? rEÅ& EG,f0if *dkPf;q&mwkdY\ tokH;taqmifjzpfaom tif;tdkif? cg;vSnfU? vufzGJUwdkYonfax&0g'omoemjyK&mwGif qGrf;wpf ZGef;avmif;vSLolrQavmuf tusdK;r&Sday/
        omoemY0efxrf;rsm;ESifY Ak'¨bmom0ifrsm;onf ax&0g'todÓPf MunfMunfvifvif&Sdxm;zdkY vdktyfvS\/ þt&mum; ax&0g'? xdkt&mum; r[m,me? wEÅ&? rEÅ& 0g'ponftm;jzifY cGJcGJjcm;jcm; odxm;zdkYvdktyfrnfjzpfonf/ xdkodkY rodxm;ygu tqG,ftjrL ab;wD;aumif;rI aemufodkY tvG,fwul tqifjciftodÓPfuif;rJYpGmvdkufygoGm;rnfjzpfNyD; Ak'¨bmomonfvnf; tkwfta&ma&m ausmuf ta&ma&m Ak'¨bmomtjzpfokdY a&muf&SdoGm;ayrnf/
       xkdYaMumifYax&0g'omoemjyK&mwGifAk'¨ñTefMum;cJYonfYvrf;pOftwdkif;q&m' um]]tanmn
edódwm}}]]udkif;uReff;rSDuRef;udkif;rSD}}tcsif;csif;trSDo[JjyKumomoemjyKMurnfqdkvQifq&mtpOftquf
xdef;odrf; apmifYa&Smufvm cJYaom]]ax&0g'-Ak'¨omoem}} awmfBuD; onf t&SnfwnfwHY cdkifNrJaernf jzpfygownf;/  /

                                                                            အရွင္ဓမၼိက(ေလာင္းလုံ)

                        "r®&HoD?trSwfpOf(112) ?1999?{NyDv/  •     

0 comments em “သာသနာျပဳရာ၀ယ္”

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger