****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Monday, June 13, 2011

စိန္ရတနာဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသာသန၀ရ ၏ ပရိယတၱိသာသနာေရး အေတြးအေခၚမ်ား

စိန္ရတနာဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသာသန၀ရ ၏ ပရိယတၱိသာသနာေရး အေတြးအေခၚမ်ား
၁။ ဓမၼေစတမန္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္

ထုိအဖြဲ႕မွ တစ္ဆင့္ သာသနာေရး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္သည္။


၂။ လုိအပ္ေသာ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံပရိယတၱိပညာေရးကုိ စာေမးပြဲက ဦးေဆာင္ေနသည္။ စာေမးပြဲျမင့္လွ်င္ ပရိယတၱိ ျမင့္၍ စာေမးပြဲနိမ့္လွ်င္ ပရိယတၱိနိမ့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပရိယတၱိစာေမးပြဲမ်ားသည္ ပါဠိအဖတ္စြမ္းရည္ႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္တုိ႔ကိုသာ တုိးတက္ေစ၍ အေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ အေျပာစြမ္း ရည္တုိ႔ကုိ မတုိးတက္ေစပါ။ တနည္းအားျဖင့္ က်မ္းစာထဲမွာ ပါေသာ အေၾကာင္းအရာကုိသာ မွတ္မိေစႏုိင္၏၊ သုတကုိသာ တုိးပြားေစႏုိင္၏။ ကုိယ္တိုင္ ေရးုသားႏုိင္ျခင္း, ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းကုိ မျဖစ္ေစႏုိင္၊ ပညာကုိမတုိးပြားေစႏုိင္။ တိပိဋက စာေမးပြဲႀကီး၌ပင္ အာဂုံျပန္ဆုိရျခင္းႏွင့္ က်မ္းစာ အရွိအတုိင္း ေရးေျဖရျခင္းတုိ႔သာ ျပ႒ာန္းထား၏၊ thesis တင္ျခင္းကုိ ျပ႒ာန္းမထားပါ၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ကုိယ္တုိင္ေရးႏုုိင္ျခင္း စြမ္းရည္ကုိ မျဖစ္ေစပါ။ တျခားစာေမးပြဲမ်ားလည္း ထုိ႔အတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေခတ္၌ လယ္တီဆရာေတာ္တုိ႔လုိ, သဒၵနီတိ ဆရာေတာ္တုိ႔လုိ, သီလကၡန္ဋီကာသစ္ ဆရာေတာ္တုိ႔လုိ ပါဠိေရးက်မ္းျပဳ ဆရာေတာ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မေပၚေပါက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပါဠိအေရးအေျပာ စြမ္းရည္တုိ႔ကုိ တုိးတက္ ေစႏုိင္ေသာ စားေမးပြဲမ်ား မျဖစ္မေန က်င္းပသင့္သည္။


၃။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာမ်ားပါ သင္ၾကားရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပရိယတၱိပညာ သင္နည္းသည္ ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏။ ၎ႏွစ္မ်ဳိးမွာ ပခုကၠဴနည္းႏွင့္ မႏၲေလးနည္း တုိ႔ျဖစ္၏။ ( ေတာင္ၿမဳိ႕ မဟာဂႏၶာ႐ုံ ဆရာေတာ္သည္ ပခုကၠဴနည္း, မႏၲေလးနည္း ႏွစ္နည္းလုံးတတ္ေသာ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။ ) ပခုကၠဴနည္းမွာ က်မ္းစာေပါက္ ေအာင္ သင္ေသာနည္းျဖစ္၏၊ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈနည္း၏၊ စာေမးပြဲမပါ။ အဂၤလိပ္စာမပါ၊ ကြန္ပ်ဴ တာမပါ။ မႏၲေလးနည္းမွာ က်မ္းစာေပါက္ေအာာင္ သင္ေသာနည္းမဟုတ္၊ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈ မ်ား၏၊ ( သုိ႔ေသာ္ အေရး, အေျပာ, စြမ္းရည္တုိ႔ကုိ တုိးတက္ေစေသာ နည္းမပါ။) စာေမးပြဲပါ၏၊ အဂၤလိပ္စာမပါ၊ ကြန္ပ်ဴတာမပါ။

သို႔ျဖစ္၍ ပခုကၠဴနည္းႏွင့္ မႏၲေလးနည္းကုိ ေပါင္း၍ ( ၁) က်မ္းလည္းေပါက္ေစေသာ၊ (၂) ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈလည္း မ်ားေသာ၊ (၃) အေရး,အေျပာ စြမ္းရည္တုိ႔ကုိလည္း တုိးတက္ေစ ေသာ၊ (၄) စာေမးပြဲလည္း ပါေသာ၊ (၅) အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတုိ႔လည္း ပါေသာ ပညာ သင္နည္းျဖင့္ သင္ၾကားသင့္သည္။ ထုိနည္းျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ စဥ္းစားလုိက္ေသာ အခါ ပိဋကသုံးပုံကုိ (၇) အုပ္စုခြဲ၍

(၁) ၀ိနယ၊ပါဠိ၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ကြန္ပ်ဴတာ
(၂) ဒီဃနိကာယ၊ပါဠိ၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ကြန္ပ်ဴတာ
(၃) မဇၩိမနိကာယ၊ပါဠိ၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ကြန္ပ်ဴတာ
(၄) သံယုတၱနိကာယ၊ပါဠိ၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ကြန္ပ်ဴတာ
(၅) အဂုၤတၱရနိကာယ၊ပါဠိ၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ကြန္ပ်ဴတာ
(၆) ခုဒၵကနိကာယ၊ပါဠိ၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ကြန္ပ်ဴတာ
(၇) အဘိဓမၼာ၊ပါဠိ၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ကြန္ပ်ဴတာ


(၇)ဌာနခြဲ၍ သင္သင့္သည္။ တစ္ဌာန တစ္ဌာနကို သုံးႏွစ္ခန္႔ခြဲ၍ သင္လွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ ထင္သည္။ ထုိသင္နည္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာအခါ စာေမးပြဲက်င္းပ၍ အေကာင္ အထည္ ေဖၚနည္း၊ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ တကၠသုိလ္ တည္ေထာင္၍ အေကာင္အထည္ ေဖၚနည္းဟု ႏွစ္မ်ဳိးရွိျပန္သည္။
ထုိႏွစ္မ်ဳိးအနက္ စာေမးပြဲက်င္းပ၍ အေကာင္အထည္ ေဖၚနည္းသည္ အကုန္အက် သက္သာသည္၊ တာ၀န္မႀကီး၊ ထိေရာက္သည္၊ အရာက်ယ္သည္။ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ တကၠသုိလ္ တည္ေထာင္၍ အေကာင္အထည္ ေဖၚနည္းသည္ အကုန္အက် မ်ားသည္၊ တာ၀န္ႀကီးသည္၊ ထိေရာက္သည္၊ အရာက်ဥ္းသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ စာေမးပြဲက်င္းပ၍ အေကာင္အထည္ ေဖၚနည္းကုိ ပုိ၍ႀကိဳက္သည္။


၄။ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္မ်ားကုိ စာေမးပြဲက်င္းပေပးရန္

ဤစာေမးပြဲကုိ လူ၀တ္ေၾကာင္ေတြကိုပါ ေျဖဆုိခြင့္ျပဳ သင့္သည္။ မွတ္မိသမွ် အက်ဳိးရွိ သည္၊ သဒၶါတရား အားေကာင္းလာေစႏုိင္သည္၊ ဘုရားႏွင့္ ေတြ႕ရသလုိ ျဖစ္မည္၊ ေဟာတရား မ်ားကုိ နာၾကားရသည္ထက္ ပုိ၍အက်ဳိးရွိသည္။


၅။ ပိဋကစြယ္စုံက်မ္း ျပဳစုရန္

ဓမၼဗိမာန္က ျပဳစုထားၿပီးေသာ ဂါထာသူစိ၊ ပိဋက၀တၳဳ လမ္းၫြန္၊ ပိဋကသုံးပုံ သ႐ုပ္စုံ၊ အဘိဓာန္၊ ( ေရးသားဆဲ၊ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီး) ႏွင့္ တိပိဋက ပါဠိ၊ျမန္မာ၊အဘိဓာန္ ေကာက္ ႏႈတ္ခ်က္ (စုေဆာင္းဆဲ) တုိ႔သည္ ပိဋက စြယ္စုံက်မ္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ေနာက္ထပ္ (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျပဳစုလွ်င္ ပိဋက စြယ္စုံက်မ္း ၿပီးစီးႏုိင္ပါသည္။


၆။ ပိဋကလမ္းၫြန္သစ္ ေရးသားျပဳစုရန္

ဆရာေတာ္ ဦးသီဟဗလ ေရးသားျပဳစုထားေသာ ပိဋကလမ္းၫြန္သည္ အလြန္ေကာင္း ပါ၏၊ သုိ႔ေသာ္ မဆုိစေလာက္ အနည္းငယ္ အားနည္းလ်က္ ရွိေသာ တည္ပုဒ္, က်မ္းၫႊန္းႏွင့္ အကၡရာစဥ္တုိ႔ကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံ လုိက္ပါက "အတုိင္းထက္အလြန္ တံခြန္ႏွင့္ဘုရား'' ဆုိသလုိ အလြန္႔အလြန္ ပုိ၍ေကာင္းသြားႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပိဋကလမ္းၫႊန္သစ္ ျပဳစု သင့္ပါသည္။ ပိဋကလမ္းၫႊန္သစ္ ျပဳစုရန္အတြက္ ဓမၼဗိမာန္မွ ျပဳစုစုေဆာင္းထား ၿပီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ပင္ (၇၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည့္စုံၿပီဟု ယူဆႏုိင္သည္။ ပိဋကလမ္းၫႊန္သစ္ ျပဳစုရန္ အတြက္ နည္းပညာ ေကာင္းေကာင္းလည္း ဓမၼဗိမာန္၌ ရွိသည္။ ပိဋကလမ္းၫႊန္သည္ သာသနာေတာ္အတြက္ လြန္စြာေက်းဇူးမ်ား၏။


၇။ ျမန္မာပါဠိ အဘိဓာန္ ေရးသားျပဳစုရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျမန္္မာ ပါဠိ အဘိဓာန္ကို ဆရာၾကီးဦးဟုတ္စိန္က ေရသားျပဳစုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသုံးနည္း၏။ ျပည္႔စုံ၍ ခိုင္မာတိက်ေသာ ျမန္မာ ပါဠိ အဘိဓာန္ အမ်ဴိးမ်ဴိးေရးသား ျပဳစုသင့္၏။ ျမန္မာပါဠိအဘိဓာန္ ေကာင္းေကာင္းရွိလွ်င္ ပါဠိစာေပမ်ားစြာ တိုးတက္ႏုိင္ပါသည္။
ျမန္မာ ပါဠိ အဘိဓာန္ ျပဳစုရန္အတြက္ ဓမၼဗိမာန္၌ ကုန္ၾကမ္းမ်ာစြာႏွင့္ နည္းပညာ ေကာင္းေကာင္း ရွိပါသည္။


၈။ အဘိဓာန္ငယ္မ်ား ေရးသားျပဳစုရန္
(က) စာသင္သားသံုး ပါဠိ+ျမန္မာ အဘိဓာန္ (ခ) စာသင္သားသံုး ျမန္မာ+ပါဠိ အဘိဓာန္၊ (ဂ) အိတ္ေဆာင္ ပါဠိ+ျမန္မာ အဘိဓာန္၊ (ဃ) အိတ္ေဆာင္ ျမန္မာ+ပါဠိ အဘိဓာန္တို႔ကိုလည္း ေရးသားျပဳစုသင့္သည္။ ထိုအဘိဓာန္မ်ား ေရးသားျပဳစုရန္ အတြက္လည္း ဓမၼဗိမာန္၌ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ အကၡရာစဥ္နည္း ရွိပါသည္။


၉။ တိပိဋက ပါဠိ ျမန္မာ အဘိဓာန္ႀကီးကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီ၍ အၿပီးသတ္ရန္

တိပိဋက ပါဠိ ျမန္မာ အဘိဓာန္ႀကီးကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ျပဳစုလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အတြဲ (၂၀) ၊ အုပ္ေရ (၂၂) အုပ္ ၿပီးေျမာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါ၏။ (ပ) အကၡရာေနာက္ပိုင္း၊ (သ) အကၡရာေနာက္ပိုင္း ႏွင့္ (ဟ) အကၡရာမ်ား က်န္ေနပါေသးသည္။ ႏွစ္တြဲစာခန္႔သာ က်န္ေတာ့မည္ ထင္ပါ၏။ ထိုတိပိဋ ပါဠိ ျမန္မာ အဘိဓာန္ႀကီးကို သံဃာငယ္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းကူညီ၍ အၿပီးသတ္သင့္ပါသည္။ ထိုတိပိဋက ပါဠိ+ျမန္မာ အဘိဓာန္ႀကီးသည္ ကမၻာမွာ အႀကီးဆံုး ပါဠိအဘိဓာန္ႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ က်န္ေသာ တည္ပုဒ္မ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းရန္အတြက္ ဓမၼဗိမာန္မွာ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာ ရွိပါသည္။


၁၀။ ဖတ္စာ ပါဠိသဒၵါမ်ား ေရးသားျပဳစုရန္

ဘုန္းႀကီးသံုး ပါဠိသဒၵါမ်ားသည္ က်က္စာ ပါဠိသဒၵါမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤပါဠိသဒၵါ မ်ားကို ေလ့လာက်က္မွတ္ထားၾကရသည္မွာ စာသင္သားမ်ား အလြန္ ပင္ပန္းၾကပါသည္။ အခ်ိန္လည္း ကုန္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဖတ္စာ ပါဠိသဒၵါမ်ား ေရးသား ျပဳစုသင့္ပါသည္။ (ပခုကၠဴ ေဗာဓိမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္၏ အႀကံေပးခ်က္)၊ ဓမၼဗိမာန္က ပါဠိသဒၵါအားလံုးကို တစုတစည္းတည္း DVD ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါသည္။


၁၁။ မရွိေသးေသာ နိႆယမ်ား ေရးသားျပဳစုရန္

ပိဋကသံုးပံု၌ နိႆယမရွိေသးေသာ အ႒ကထာ ဋီကာမ်ား ရွိပါေသးသည္။ ၎နိႆယမ်ားကို အသီးအသီး တာ၀န္ယူ၍ ေရးသားျပဳစုသင့္ၾကပါသည္။ ၎နိႆယမ်ားကို ေရးသားျပဳစုရာ၌ ဓမၼဗိမာန္က ထုတ္ထားေသာ DVD မ်ားက မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎နိႆယမ်ားကို ေပယ်ာလမထိုးဘဲ ေရးသားခဲ့ပါက ျမန္မာျပန္မူၾကမ္း ျဖစ္ေအာင္ ကြန္ျပဴတာ နည္းပညာျဖင့္ ဓမၼဗိမာန္က စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။


၁၂။ ပါဠိစာေပအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္

ပါဠိစာေပအဖြဲ႕သည္ ပရိယတၱိသာသနာေရးကိစၥ မ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ပရိယတၱိသာသနာေရးကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ေခတ္ႏွင့္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္သည္။ ပါဠိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မ်ားစြာေပးႏိုင္သည္။


၁၃။ စာခ်ဘုန္းႀကီးသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းရန္

ဤစာခ်ဘုန္းႀကီးသမဂၢ ေပၚေပါက္လာပါက စာခ်ဘုန္းႀကီးအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း တိုင္ပင္၍ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အျပန္အလွန္ အသိညာဏ္ ဗဟုသုတ ဖလွယ္ႏိုင္သည္။ စာခ်ဘုန္းႀကီးမ်ားကို လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့လိုသူမ်ား တစ္ေနရာတည္းမွာပင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။ ထူးခၽြန္ေသာ စာသင္သားမ်ားကိုလည္း သီးသန္႔ လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။၁၄။ ကြန္ျပဴတာသဂၤါယနာတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပိဋကသံုးပံုကို ကြန္ျပဴတာ အကၡရာျဖင့္ ထားရွိရန္

ကြန္ျပဴတာသဂၤါယနာတင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာသဂၤါယနာသာ တင္ႏိုင္ခဲ့ပါက ပရိယတၱိသာသနာေတာ္သည္ ဒီထက္မ်ားစြာ တိုးတက္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပိဋကသံုးပံုကို ကြန္ျပဴတာအကၡရာျဖင့္ ထားရွိႏိုင္ျခင္းသည္လည္း ကြန္ျပဴတာသဂၤါယနာ တင္သကဲ့သို႔ အက်ိဳးရွိပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ဂါသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကပင္ ပိဋကသံုးပံုကို ကြန္ျပဴတာအကၡရာသြင္း၍ တစ္သာသနာလံုးသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ အလြန္တရာ ေက်းဇူးမ်ားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည့္စံုမႈကား မရွိေသးပါ။ ပိဋကသံုးပံု ပါဠိေတာ္နိႆယ၊ အ႒ကထာနိႆယ၊ ဋီကာနိႆယ မ်ားကို ကြန္ျပဴတာအကၡရာသြင္းရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဓမၼဗိမာန္က ဆက္လက္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ထိုနိႆယမ်ားကို ကြန္ျပဴတာအကၡရာ သြင္းရာ၌ ဓမၼဗိမာန္က (၂) မ်ိဳး စီစဥ္ပါသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးမွာ (၁) ဓါတ္ပံုနိႆယႏွင့္ (၂) စာစီနိႆယတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ စာရွာစနစ္ပါ၀င္ေသာ ဓါတ္ပံုပါဠိေတာ္နိႆယ DVD ကို ထုတ္ေ၀ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎DVD၌ ပါဠိေတာ္အုပ္ေရ (၄၀)၊ ပါဠိေတာ္နိႆယအုပ္ေရ (၁၄၇) အုပ္၊ တိပိဋကပါဠိျမန္မာအဘိဓာန္ အုပ္ေရ (၂၀) ပါ၀င္ပါသည္။ ၎DVD အခ်ပ္ေရ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ လွဴဒါန္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၀ိနည္းငါးက်မ္းပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ နိႆယ၊ ျမန္မာျပန္ အစံုပါ၀င္ေသာ DVD ကိုလည္း လွဴဒါန္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တိပိဋက ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္ DVD ႏွင့္ ေတာင္ၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာ႐ံု ဆရာေတာ္ဘုရား၏ က်မ္းစာအစံု DVD ကိုလည္း ထုတ္ေ၀ လွဴဒါန္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္၌ စာရွာစနစ္ပါ၀င္ေသာ ဓါတ္ပံုအ႒ကထာ ဋီကာ နိႆယ DVD ကို ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၎DVD၌ စာအုပ္ေရ (၂၀၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ပိဋကသံုးပံု စာစီနိႆယ စီစဥ္ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ယခုအခါ ပိဋကသံုးပံု ပါဠိေတာ္နိႆယ အစံုကို မူၾကမ္း စာစီၿပီးေနပါၿပီ။ မႏၲေလးမွ ဆရာေတာ္ အပါး (၅၀) ခန္႔က ၀ိုင္း၀န္း၍ proof ဖတ္ေပးေနၾကပါသည္။
ပိဋကသံုးပံု အ႒ကထာ ဋီကာ နိႆယမ်ားကိုကား စာမစီရေသးပါ။ ထိုက်န္ေနေသးေသာ အပိုင္းမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားၾကလွ်င္ ကြန္ျပဴတာ သဂၤါယနာ တင္သကဲ့သို႔ ေက်းဇူးမ်ားႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာကား ဓမၼဗိမာန္၌ အဆင္သင့္ ရွိပါသည္။


၁၅။ ဘ.က ေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္

သာသနာ မ်ိဳးမတံုးရန္အတြက္ ဘ.က ေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့သင့္သည္။ ဘ.က ေက်ာင္းမ်ားသည္ သာသနာအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ားပါသည္။

၁၆။ ဘ.က ေက်ာင္းမ်ားအား ဗုဒၶဘာသာသင္ခန္းစာ စာအုပ္မ်ား ေရးသား လွဴဒါန္းရန္

ထိုသို႔ လွဴဒါန္းသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ သင္ခန္းစာကို ေက်ာင္းစာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သင္ယူ ႏိုင္သည္။


၁၇။ ဘုန္္းႀကီးေက်ာင္း မူလတန္း သင္ရုိးက်မ္းမ်ား ေရးသားရန္

ဘ.က မဖြင့္ျဖစ္ေသးပါက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မူလတန္းမ်ား၌ သင္ရိုးက်မ္းမ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ သင္ရုိးက်မ္း လံုး၀ မရွိေသးပါ။ သင္ရုိးက်မ္း မရွိသည့္အတြက္ ထိေရာက္မႈ မရွိပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မူလတန္း သင္ရိုးက်မ္းမ်ား ေရးသားျပဳစု၍ လွဴဒါန္းသင့္ပါသည္။


၁၈။ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္

ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို စနစ္တက် သင္ၾကားခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ က်က်နန မသိရွိသူက မ်ားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စနစ္တက် သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင့္ပါသည္။


၁၉။ ဗုဒၶဘာသာ ဘာသႏၱရသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္
`
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ စတဲ့ ႏိုင္ငံျခားဘာသာကို စနစ္တက် မသင္ၾကရေပ။ ဟုိသင္တန္း ဒီသင္တန္းေလး တက္ၿပီး ေလ့လာၾကရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘာသႏၲရေက်ာင္းသာ ရွိပါက အဂၤလိပ္စာ- စတဲ့ ႏိုင္ငံျခားဘာသာကို လြယ္ကူစြာ သင္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား သာသနာျပဳလုပ္ငန္းလည္း ပို၍ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္၊ တခ်ိဳ႕ ဘာသာစကားတို႔သည္ ပါဠိဘာသာအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။ ဥပမာ သကၠတဘာသာ၊ ဟိႏၵီဘာသာ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ အဘယာရာမ ဆရာေတာ္၊ ဆရာေတာ္ဦးသီလာနႏၵ၊ ဆရာေတာ္ဦးဥာနိက အစရွိေသာ တခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာေတာ္တို႔သည္ သကၠတဘာသာကို ေကာင္းစြာ တတ္ကြ်မ္းခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဘာသႏၲရေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ကာ သူတို႔ရဲ့ ပညာမ်ားကို အေမြ မေပးႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဆရာေတာ္မ်ား ပ်ံလြန္ေတာ္မူၾကေသာအခါ ဆရာေတာ္တို႔၏ ပညာအေမြကို ေနာင္လာေနာက္သား တပည့္မ်ား သိပ္မရလိုက္ၾကေတာ့ေပ။ မိမိသည္ပင္ ယခုအခါ သကၠတဘာသာကို ေလ့လာေန၏၊ စာအုပ္ကိုပင္ မနည္း ရွာရပါသည္။ ဗုဒၵဘာသာ ဘာသႏၲရသင္တန္းေက်ာင္းသာ ရွိပါက လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ ဘာသႏၲရသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင့္ပါသည္။


၂၀။ ႀကီးမားေသာ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးတည္ေထာင္၍ ပရိယတၱိသာသာနာျပဳရန္

ဥပမာ- သံဃာတစ္ေထာင္ရွိေသာ ဓမၼာစရိယ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး တည္ေထာင္ထားတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ထိုသံဃာတစ္ေထာင္မွ ဓမၼာစရိယ (၃)က်မ္းၿပီး အပါး(၁၀၀) ထြက္ရွိလာပါက ၎အပါး(၁၀၀)ျဖင့္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ နိႆယစေသာ က်မ္းစာမ်ားကို ၎သံဃာအပါး(၁၀၀)ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ေရးသားႏိုင္သည္။ အနည္းငယ္ သင္တန္းေပး၍ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ မိမိ၏ တပည့္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိ ႀကိဳက္သလို ပံုစံခ်၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထိုဓမၼာစရိယ ေအာင္ၿပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း အၿမဲမျပတ္ စာခ်ေပးသင့္၏။ ေတာင္ၿမိဳ႔ဆရာေတာ္သည္ ဤနည္းျဖင့္ က်မ္းစာအုပ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႀကီးမားေသာ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး တည္ေထာင္ သင့္ပါသည္။


၂၁။ ပခုကၠဴနည္းသင္ ေက်ာင္းတိုက္ တည္ေထာင္ရန္

အထက္မွာ ေရးသားခဲ့သည့္အတိုင္း ပခုကၠဴနည္းသည္ က်မ္းစာမ်ား ေပါက္ေအာင္ အဓိကသင္ေသာ နည္းျဖစ္၏။ စာေမးပြဲ က်င္းပေလ့ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ စာေမးပြဲ က်င္းပမွ ပို၍ ထိေရာက္မည္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ပခုကၠဴနည္း၌ စာေမးပြဲ သြင္းသင့္၏။
အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတို႔ကိုလည္း အရံ အျဖစ္ျဖင့္ သင္သင့္၏။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတို႔သည္ အေကာင္းဆံုး သင္ေထာက္ကူ နည္းပညာမ်ား ျဖစ္၏။ ဤျပဆိုခဲ့ေသာ နည္းအတိုင္း သင္ပါက ပရိယတၱိ ပဓာန တိုးတက္မည္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဤျပဆိုခဲ့ေသာ နည္းအတိုင္း သင္ေသာ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးလည္း တည္ေထာင္သင့္ပါသည္။


၂၂။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္မ်ားကို သင္ၾကားရျခင္းသည္ ခက္ခဲ၏။ ထိေရာက္မႈ နည္း၏။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားကို သင္ၾကား ရျခင္းသည္ လြယ္ကူ၍ ထိေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဆရာကိုယ္တိုင္က ျမန္မာဘာသာကို ကြ်မ္းက်င္ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာတရား က်မ္းစာမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မ်ားစြာ တည္ရွိေနျခင္း၊ ထိုျမန္မာဘာသာျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ က်မ္းစာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ စေသာ တျခားဘာသာျပန္မ်ားထက္ ပို၍ ခိုင္မာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းရဟန္းေတာ္ တခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဓမၼာစရိယဘြဲ႔ ရၾကၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံ၌ ေကာင္းစြာ သာသနာျပဳႏိုင္ေနၾကသည္။ တိပိဋက ပါဠိ ျမန္မာ အဘိဓာန္(၂၂) အုပ္ကိုပင္ ထိုင္းဘာသာ ျပန္ဆိုေနၾက၏။ ဗီယက္နမ္ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးကလည္း “ျမန္မာဘာသာျပန္မ်ားသည္ ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင့္ ပို၍ နီးစပ္သည္” ဟု ေျပာဖူးပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင့္ ပါသည္။


၂၃။ အမ်ားသံုးပိဋကတ္တိုက္ တည္ေထာင္ရန္

အမ်ားသံုး ပိဋကတ္တိုက္ သို႔မဟုတ္ စာၾကည္တိုက္ တည္ေထာင္ထားပါက ပရိယတၱိသာသနာ ဘက္စံု တိုးတက္ႏိုင္ပါသည္။ေလွ်ာက္ထားလႊာ

ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား.....
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “ပရိယတၱိသာသနာေရး အေတြးအေခၚမ်ား” အေပၚ၌ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစ၊ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေစ ဘုရားတပည့္ေတာ္မ်ားအထံသို႔ စာေရးသား ေပးပို႔ေတာ္မူၾကပါရန္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။ ေပးပို႔ေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ လိပ္စာအျပည့္အစံုႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးပို႔ေတာ္မူၾကပါ ဘုရား။


ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရန္.......

ဆရာေတာ္ ဦးသာသန၀ရ
စိန္ရတနာ ဓမၼာစရိယစာသင္တိုက္
ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ဖုန္း-01-385193/09-8578437
                                                 

                                           http://www.myatpanyagon.com/ မွတဆင္႔ျပန္လည္မ်ွေ၀ပါသည္။
                                                 

1 comments:

 • September 30, 2013 at 7:41 PM
  Mahaman Disse:

  ႊႊစိန္ရတနာဆရာေတာ္ဘုရား၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏(သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိကမၻာ့လူထု၏) ဘာသာေရး, ပညာေရး, ႏုိင္ငံေရး စသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေတြးအေခၚ (အျမင္သစ္) မ်ား ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုိအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ယင္းအေတြးအေခၚ (အျမင္သစ္) မ်ားကို တတ္သိကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ အျမန္ဆံုးနည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါသည္။ ဘာသာေရးပန္းတုိင္(ဒုကၡလြတ္ေျမာက္မႈ), ပညာေရးပန္းတုိင္(မွန္ကန္ေသာ ေလာကုတၱရာအသိရရွိမႈ), ႏုိင္ငံေရး, (ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိယ့္လူမ်ိဳး ကုိယ့္ဘာသာဖြံျဖိဳးတုိးတက္ရန္ စစ္မွန္သည့္ ေနရာေဒသျဖစ္ေရး)အတြက္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မွာ စိန္ရတနာဆရာေတာ္ဘုရားကဲ့သုိ႔ ေခတ္ႏွင့္အညီ လုိအပ္လွ်က္ရွိေသာ နည္းပညာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ့္ဘာသာ, ကိုယ့္ပညာ, ကို္ယ့္ႏုိင္ငံအေၾကာင္းကို အတြင္းက်က် ေလ့လာဆန္းစစ္မိသူမ်ား အနာဂတ္အေရး ရင္မေလးရေအာင္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင့္ Comment ေရးသားလုိက္ပါသည္။
  ဦးမ႑လ
  ျမန္မာေက်ာင္း
  ပတၱနားၿမိဳ႕
  အိႏၵိယ။ ဖံုး-ဝဝ၉၁-၉၉၃၄၂၆၈၈၄၉
  အီးေမးလ္-mgmgman@gmail.com

  delete

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger