****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Friday, April 22, 2011

ဆြမ္းဒကာ


                                                                            ဆြမ္းဒကာ ဦးစိန္


        wpfaeUwm[laomtcsdefumvudktem;owfay;awmhrnfhaevHk;eD&J&Ju
 ovljym;&Gmtaemu္္္f awmifpG,fqD wa&GUa&GUqif;aeavjyD/
       ausmif;om;ausmif;oluav;awGvnf;ausmif;qif;oGm;cJhMujyD/onftcsdefqdkvQifomoem
jyKausmif;uav;u awm&ausmif;toGif aqmifoGm;jyefavonf/
       vloH um;oH wnHnHjzifh &efukefNrdKUjy\ ,Ofaus;rI taiGUtouf atmufrSavudk &SK&IdufcJh&aom olonf ,ck aus;iSufaygif;pHkwkdU\ toHwdkU a&m,Sufxm;aom awmawmif\ qdwfjidrfaom taiGUtoufatmufodkU a&muf&Sdae&onf/NrdKUjy\taiGUtoufESifh awmawmif\ taiGUtoufonf jcm;em;csifwkdif; jcm;em;ae\/
        NrdKUjy\ qlnHaom taiGUtoufu b0\ &ovm;.../
        awmawmif\ qdwfjidrfaom taiGUtoufu b0\ &oayvm;../
        &efukefrSrkdifaygif;rsm;pGma0;uGmaomþawmþawmifxJwGifawmifwef;omoemjyKq&m
awmfbk&m;BuD;rsm;uJUokdU wpfoufvHk;aeoGm;vQifaumif;rnfvm;[kolawG;rdonf/odkU&mwGif xdkokdUvnf; raeEdkifao;aMumif; olodaeonf/
         olUrSmq&m;orm;&Sdao;onf/&[ef;'g,um?'g,dumrawGuywf0ef;usifwGif
&Sdaeao;onf/jidrf;at;rIudkESpfoufonf[kqdkjim;aomfvnf;wu,fhppfrSefaomjidrf;csrf;rIudk &SmzkdUuawmh.../ olUpdwfu olUudkvSnfhpm;aeonf/
       avmuBuD;onfpmtkyfBuD;wpftkyf[kqkdygvQifolonf t"dyÜg,f&SdaompmrsufESmwpfckjzpfcsifonf/ xkd ]]t"dyÜg,f&Sdaom}} [laom0daooeyk'fudk rnfhonfhpHEIef;jzifh wdkif;wmowfrSwfrnfenf;.../
        wkdufwmtaqmuftODawGjzifhvm;.../
        aemufqHk;ay: awmfum;awGjzifhvm;../
        bGJUwHqdyfawGvm;../ausmfMum;rIawGvm;../&yf&Gm?NrdKU?wkdif;?EkdifiHurÇmBuD;wpfckcktwGuf jidrf;csrf;atmif jyKvkyfay;Edkifjcif;vm;..?b0\&kef;uefrIawGvm;..ponfjzifhvnf; olra0cGJ rqHk;jzwfEdkif/ þowfrSwfcsufrsm;onf avmupmtkyf\ pmrsufESmrsm;wGif &Sdaeonf[kawmh oklodaeonf/
        jrwfAk'¨\tvkdt&oDv?orm"d?ynm[laom owfrSwfcsufrsm;onfb0\t"dyÜgယ္f&Sdaom
pmrsufESm[kqkdvQifxkdpmrsufESmowfrSwfcsufESifhjynfhrDzdkUcdkifjrJ&efBudK;pm;&efvkdao;nf/
     
   avmupmtkyfBuD;xJwGiftaMumif;t&mrsdK;pHkyg0ifaeonf[kolxifaeonf/avmupmtkyf
xJwGif &mxl;? *kPf? odef?pnf;pdrfpaom pmrsufESmrsm;u t&Gufa&rsm;rnf/ oDv? orm"d? ynm paom pmrsufESmwdkUu t&Gufa&enf;rnf/ xkdpmrsufESmrsm;onf avmupmtkyfxJwGif wnf&SdaeMuonf/ pmrsufESmtaetxm;wlnDaernfjzpfaomfvnf;taMumif;t&muGJvGJaernf/taMumif;t&mrsm;?tESpfom
&rsm;?t"dyÜg,fzGifhcsufrsm;vnf;wpfu@pDoD;oefUtydkif;tcef;wdkUjzifY wnf&Sdaernf[k olxifonf/
         avmupmtkyfMuD;\ pmrsufESmrsm;udkyif oljynfhjynfhpHkpHk vSefavSmMunfhzl;jcif;r&Sdao;/ xdkUaMumifh avmupmtkyfMuD; taMumif; olajymaeonfrSm a,mtwGif;0efMuD; OD;zkd;vIdiftm; jrif;xdef;iwm csD;rGrf;ovdk jzpfaernfvm; rajymwwf/
        ,ckola&muf&Sdaeaomawmifay:a'oonfvnf;aumif;?oljrifawGYae&aom awmifay:
wkdif;&if;om;wkdUonfvnf;aumif;avmupmtkyfBuD;xJüpmrsufESmwpfck?odkUr[kwf0guswpfckt
aejzifhyg0ifaeonf[kolxifonf/0guswpfckjzpfvWifyifqkdvkdaomt"dyÜg,fudkowfrSwfí &ayonf/pmtkyfrsufESmwpfckqkdyguajymp&mr&Sdawmh/
        &dyfueJoP²mefwpfckaMumifhol&yfaeaomjywif;aygufrSSMunfhvdkufrdonf/tawG;prsm; &kwfw&uf jywfawmufoGm;onf/

           qGrf;wumOD;xGef;pdefawmxJujyefa&mufvmjyDyJ/qGrf;wumycHk;ay:wGifxif;pnf;BuD;uae&m
,lvsuf/ qGrf;pm;aqmifuav;a&SUodkUvnf; ta&muf qGrf;wumxif;pnf;udk ycHk;ay:uae ]]0kef;}}ueJ ypfcsvdkufonf/
       wpfaeUvHk;&moDOwk\ yltkdufrI? acR;wdkU\ pGwfpdkrIwdkUaMumifh pdwfvef;qef;rIr&Sd/ EGrf;vsvsjzpfaeaom cE¨mudk,fuvnf; tnpftaMu;awGu txyfxyf/ a&csdK;qif;awmhrnf[k pdwful;&umjywif;aygufrScGm?0&efwmwGifacgufwifxm;aomoif;ydkifwpfxnfudk,l?nmufycHk;ay:okdU wifvkdufonf/a&cGufxJqyfjymcGufxnfh,ltjyD;ausmif;taemufbuf&Dacsmif;qDodkUolOD;wnfxGufcGmvm
cJhonf/ 

                               ____________________

       &Dacsmif;u olUtwGufa&m &Gmom;awGtwGufyg a&cyfp&mrvdkaoma&csdK;uefjzpfaeonf/
 &Dacsmif;onf Mo&rtkyf\ yifraoG;aMumBuD;ozG,fjzpfae\/ NrdK? crD;wkdif;&if;om;wkdU\ &Gmrsm;u &Dacsmif; urf;yg;0J,m wpfavQmufwGif tkef;vufrS tkef;&Gufrsm; jzmxGufaeouJhokdU wnf&SdaeMuonf/
        rkd;&moDodkU 0ifa&mufvmjyDqdkvQif &Dacsmif;u toGifajymif;vmonf/ pdwf&dkif;0ifvmaom qifwpfaumifuJhokdUMurf;wrf;vmonf/xkdodkUjzpfvmvQifurf;yg;ESpfckqufoG,fxm;aom0g;wHwm;uav;
vnf; csdK;zsufcH&onf/ urf;em;uopfyifwpfcsdKU?acsmif;vufwuftoD;oD;xJuopfwHk;rsm; ?0g;tcRefydkif;rsm;? urf;yg;udkwG,fuyfaeaom csHKEG,fydwfaygif;rsm;pGmu axmufwnf&mrJhpGm &Dacsmif;\ tvsOfxJ vkdufygoGm;Mu&onf/ wpfcgwpf&Hurf;yg;wGif qkdkufuyfcsnfaESmifxm;aom avmif;avSuav;awGyg tqpfygoGm;&ao;onf/
       xkdtcsdefa&mufjyDqkdvQif ausmif;ta&SUbuf prf;acsmif;uav;udk tm;udk;&jyefonf/ wpfoGifoGifpD;aeaom prf;acsmif;uav;u csdK;a&ukdomru aomufa&udkvnf;ay;onf/ ausmif;udk ywfywfvnf0ef;&Haeaom awmtkyfuvnf; xif;tajc mufrsm;udk xkyfay;onf/ xkdUaMumifh omoemjyKausmif;uav;twGuf a&r&Sm;? xif;r&Sm;[k qkd&rnf/okdU&mwGif [if;awmh &Sm;\/
      ]]ayg&mPm ,xmva'¨e axa&m ,mayEåd omoae}} ]]a&S;q&mawmfBuD;rsm;onf &orQjzifh rQwa&mifh&JMuukef\}} [laom pum;uav;onfyif earmwó bk&m;&Sdcdk;uJhodkU tvGwf&vmonf/
        aetdrfuav;awG\ ta&SUu rD;yHkuav;awGudk jrifae&jyD/ onfrD;yHkuav;awGjzifh wkdif;om;&if;wkdU [if;csufaeMuonf/ NrdK? crD;wkdif;om;&if;wkdUonf wpfaeU xrif; 2-ESyfom pm;Muonf/ eHeuf udk;em&Davmuf wpfBudrf? nae ig;em&D avmuf wpfBudrf jzpfonf/
         rD;yHkuav;awGxJwGif vufaumuf0wfavmuf&Sdonfh t&Snf1aycGJcefUra';0g;qpf&Sdrnf/
0g;qpfxJwGif iSufaysmzl;ygrnf/ i&kwfoD;ygrnf/ qm;ygrnf/ wpfcgwpf&H Budrfzl;ygrnf/ 10-rdepfcefYMumvQif 0g;qpfudk rD;xJuxkwfum opfom;wkwfacsmif;uav;jzifh i&kwfoD;axmif;ouJh axmif;rnf/ þonfyifvQif  rdom;pktwGuf [if;wpfcGuf? xrif;wpfeyftwGuftqifajyonf/
 a&mufcgpu onfjrifuGif;udk oGm;oGm;Munfhrdao;onf/
         ol&GmtpGefodkU a&mufvmawmh ydkif&Sifr&Sdawmhonfh tdrfuav;wpftdrfukd awGU&onf/ tdrftrdk;tumrsm;yif ysufpD;aejyD/ qGrf;wum OD;pdefudk olowd&vmonf/ onftdrfwGif qGrf;wum OD;pdefwpfOD;wnf; aexdkifcJhonf/ OD;pdefonf ol\ yxrOD;qHk;aom qGrf;wum/ ,ck OD;pdefr&Sdawmh/
          ]]OD;pdef avmif;,kHtkyfpkrSm aps;oGm;a&mif;&if; vrf;rSm ajcaxmufudk 0g;cRefxdk;rdw,f q&mawmf/tJ'DupjyD;temjzpfawmhwmygyJ/temjzpfwmvJemrSef;rod?ajcaxmufxHkaewmwJhq&mawmf/
          ]]wynfhawmfwdkUvJ awmif,mckwfaeMuwJhtcsdefqkdawmh reufwpfacguf naebufwpf
acgufawmh OD;pdefqD a&mufygw,f/ aq;xnfhayrJh OD;pdef&JUtemu qdk;vmw,f/ ajcaxmufudk ,ifaumifem;wmrodawmh ydk;avmufawG pGJvmwJhtxd jzpfvmw,f/wynfhawmfwdkUvJ wwforQ vkyfay;Muygw,f/ 'gayrJh.../
           ]]OD;pdef&GmuxGufoGm;wm wynfhawmfwdkU rodvkdufMubl; q&mawmf/ ovljym;&Gmuae pkdif;wiftxd ESpf&ufoGm;cJh&w,fvdkU aemufawmhrS tDEkpfajymjyvdkU od&wm/ awmxJtdyfcJh&aygh q&mawmf/OD;pdefpdkif;wifa&mufawmhtm;enf;aejyD/0g;ckwfvmwJholawGuOD;pdefudk bkwf(pufav) 
xJxnfhay;vkdufw,fwJh/a&csrf;jyif&GmutDEkpfwdkUa&mufjyD;wpfywfavmuftMum OD;pdefqHk;oGm;wmygyJ/ }}
            ol&efukefjyefa&mufjyD;t0wftpm;rsm;a0aeonfhaeUuMum;&aomOD;pdef\b0ae
0ifcsdefurvSry/pdwfraumif;pရာ။xdkaeUuOD;pdeftwGuf[kOD;pdefESifhvdkufbufaom&SyftusÐuav;
wpfxnfukdoD;oefU a&G;cs,fxm;aomfvnf; xkdtusÐuav;udk olray;vkduf&/ OD;pdefvnf; jrifroGm;&/
         ]]q&mawmfwdkUr&Sd&ifwynhfawmfwdkUtm;i,fw,f}}[k&efukefodkUroGm;cifu OD;pdefajymaom
pum;udkvnf; olowd&rdonf/
            OD;pdef&JUb0uvnf;onftdrfuav;vdkygyJvm;.../bmomjcm;wkdUtMum; txD;usefpGmb0ed*Hk;csKyf&onf/a&csrf;jyif(bmomjcm;)&Gmta&Shbufawmifukef;uav;ay:wGif
&Sdaoma&S;a[mif;Ak'¨&kyfyGm;awmfudkzl;jrifjyD/Ak'¨tm&Hkjzifhb0ae0ifcsdefudkausmfjzwfcJhavovm;../
ausmif;aqmuf&mwGif jyKvkyfaqmif&Gufay;cJhaom a0,sm0pö ukodkvfaumif;rIrsm;udk OD;pdef owd&rS &oGm;yg&JUvm;...rod/
            &Dacsmif;odkUvSrf;aeaomajcvSrf;rsm;ESifhtwlqGrf;wumOD;pdef\yHk&dyfwdkUuvnf;uyfí
vkdufygvmonf/
            omoemjyKXmodkUola&mufpu]qGrf;wum}[laoma0g[m&wpfckudkOD;£E´uEkwf
zsm;u cPcP Mum;Mum;ae&onf/ qGrf;vSL'gef;aom 'g,umrdkU qGrf;wum ac:onf[k olxifrSwfxm;cJhonf/ aemufod&onfu xkdodkU r[kwf/ ]]qGrf;wum}}[laoma0g[m&u awmifay:a'owGif NrdK? crD;wdkif;om;&if;wkdUu ]]uydÜ,um&u}}udkac:aom trnfjzpfaeonf/ olodaomqGrf;wumESifhwkdif;&if;om;wdkUodaomqGrf;wumu a0g[m&wl?toHxGufwlaomfvnf; t"dyÜg,fu uGJaeayonf/
             a0g[m&wpfcku avmujzpf&yfrSefwpfckudk udk,fpm;jyK owfrSwfay;xm;aomfvnf;  uGJvGJaom vlrIywf0ef;usift&? acwftajctaet& tcsdKUaom a0g[m&rsm;rSm avmujzpf&yfrSefudk ukd,fpm;rjyKEdkifaMumif; olowdjyKrdonf/
          xdkaeUu nae 4-em&DcefU&Sdrnf/ ausmif;Ouú| OD;ywD;jzLESifhtwl OD;pdefa&mufvmonf/ Z&yfay:odkUa&mufonfESifh OD;ywD;jzLu ]]q&mawmfwdkUtwGuf qGrf;wum &vmjyD}}[kavQmufxm;onf/ qGrf;wumvkyfrnfqkdoludk aoaocsmcsmMunfhrdonf/ tom;u aMu;eDt&ifha&mif? 0wfxm;aom tusÐuvnf; aumfzDtESpfa&mifpydkU&SyftusÐ? vlu ydefydef? t&yfu 5-ayavmuf&Sdrnf/ rsufESmu oG,foG,f ausmufaygufaeouJh trm&Gwfuav;awGuvnf; ygaeao;onf/ qHyifeSifhrkwfqdwfwdkUu azG;azG;jzLaeaomaMumifh tom;a&mifuykday:vGifaeonf/ 60-cefY&Sdrnf[k olrSef;rdonf/
        ]]'umBuD; emrnfb,fvdkac:vJ}}
         ]]OD;pdef ac:yga& q&mawmf}}
         OD;£E´u\ tar;udk 'umu ajzonf/ 'um\ toHrSm NrdK?crD;wkdif;&if;om;wdkUajymqdkaom avoHrsdK;r[kwfonfudk owdjyKrdonf/
        ]]OD;pdefu 'dkif;eufq&mawmf}}
        ]]aMomf..'gaMumifhudk;}} [kOD;ywD;jzLajympum;aMumifh pdwfxJurSwfcsufjyKrdonf/  
        ouf? 'dkif;euf? NrdK? crD;? r&r®mBuD;[laom a0g[m&rsm;udk bl;odD;awmifodkUa&mufrS olMum;zl;onf/ onfwdkif;&if;rsm;udk oltckawGUjrif&jyD/ xkdwkdif;&if;om;rsm;onf udk,fydkifbmompum; toD;oD;&SdMuonf/ tcsif;csif;qufoG,fMu&mwGif &cdkifpum;udk toHk;jyKMuonf/ Xmeqkdif&mrsm;ESifh oGm;vmqufqHrI&Sdaom
aMumifh Armpum;udkvnf; ajymwwfonf/
     ]]raeUu a&mufvmwJh OD;ausmfpdefom qkdwmuvJ 'dkif;eufygq&mawmf/ &GmxJrSm OD;pdefeJU OD;ausmfpdefomwkdUrdom;pkuvGJ&ifusefwmawGuNrdK?crD;wkdif;&if;om;awGyg}}
          OD;ywD;jzLajymjyaomaMumifh ovljym;&GmwGif aexkdifMuaom wkdif;&if;om;wkdUudk
od&onf/ xdkaeUupjyD; OD;pdefonf ol\ yxrqHk;aom qGrf;wumjzpfvmcJhonf/

                               ___________________

            awmifay:a'o&SdNrdK?crD;wkdif;&if;om;rsm;onfawmif,mudkomtrSDjyKítoufarG;0rf;
ausmif;jyKMuonf/ wpfESpfwGif 10-vcefUrQ awmif,mudk tcdsefay;&onf/ jymodk? wydkUwGJ? waygif;3-vtwGif; awmif,mckwfMuonf/ wefcl;vwGif awmif,mrD;&IdUonf/ rD;&IdUjyD; 15-&ufcefU tMumwGif pl;xkd;pyg;taphcspepfjzifh pyg;aphrsm; vkdufcsonf/
          uqkefvjynfhausmfvQif&cdkifrdk;upvmjyD/xdktcdsefaumufyifuav;awGuvnf; xkd;xkd;
axmifaxmifjzpfvmonf/aygif;yifawGuvnf;aumufyifESifhtNydKifjzpfvmonf/ e,kefvrSawmfovif;
vtwGif;aygif;eSpfcg&Sif;onf/aygif;wpfcg&Sif;vQifvnf;wpfvausmfMumonf/oDwif;uRwfjyD;onfESifh
awmif,mpyg;utdrfodkUtoD;oD;a&muf&SdvmMuonf/
           NrdK?crD;wkdif;&if;om;rsm;\awmif,mvkyfief;uajrjyefUwGif v,f,mvkyfolwkdUxuftcsdefrsm;pGm ay;&onf/ ydkívnf;yifyef;Muonf/
           xdkaMumifhomoemjyKq&awmftwGufqGrf;uGrf;a0,sm0pöjyKvkyfay;Edkif&ef]]qGrf;wum}}
[kac:onfh ]]uydÜ,um&u}} wpfa,mufudk tkyfpku pyg;ay;í wpfESpftwGuf iSm;um ausmif;wGif xm;ay;onf/ qGrf;qefrsm;udkvnf; tkyfpkOuú|u tkyfpktwGif; aumufcHí ausmif;Ouú|tdrfwGif xm;ay;onf/ ausmif;Ouú|xHrS wpfqifh qGrf;wum u qef,l&onf/
           OD;pdefqGrf;wumvkyf&onfrSmwpfESpfvHk;twGufr[kwf/ausmif;aqmufaepOfumv twGif;aqmif&Gufay;&efrQomjzpfonf/OD;pdefubmoma&;udkif;&Idif;onf/bmoma&;"avhxkH;pHrsm;udkem;vnfonf/ y&dwfMuD;?arwåmydkU?*kPfawmfrsm;udkyg ygVdbmomjzifh tm*Hk&GwfqkdEkdifaomaMumifh tHhMo&onf/OD;pdef\ygVd&GwfzwfoHuEdkifiHwumoHk;avoHtwkdif;jzpfí em;axmifaumif;aeonf/
          þodkU OD;pdefwGif xll;jcm;rsm;&SdaeaomaMumifh olUtaMumif;udk ar;Munfhawmh tenf;i,fodcGifh&cJhonf/
          OD;pdefonfb*Fvmvm;a'h&SfEdkifiHppfwaumif;a'obEå&bef(&Gmawmf)wGifBuD;jyif;cJhonf/ t&G,fa&mufvmaomcgtdE´d,e,ftwGif;usifvnfcJhao;onf/b*Fvm;wGifaepOfb*Fvm;EkdifiH
om;Ak'¨bmomq&mawmfwpfyg;xHwGif &SifomraP0wfum Ak'¨pmayrsm;udk oifMum;cJhonf/

        ]]OD;pdef? udk&if0wfwm 0gb,favmuf&vJ}}
         ]]q,f0g&ygw,fq&mawmf}}[kvufESpfzufaxmifjyjyDjyHK;íajymjyonf/OD;pdefpum;
ajymvQif tjrJjyHK;wwfonf/
       bl;oD;awmifa'ocarmif;acsmif;tkyfpke[kef;?e[ef;?0g;euf&HkbufwGifqufvufaexkdifcJYjyD;
jyD;aemuf OD;pdef ovljym;&GmodkU a&mufvmonf/ OD;pdefovljym;&GmodkU a&mufcJhonfrSm5-cefUom&Sd
ao;onf/ OD;pdefonf bmomjcm;pum;wkUdukdvnf; wwfuRrf;onf/ b*Fvm;bmomjcm;pum;? tdE´d,bmomjcm;pum;? bl;oD;awmif? armifawma'ou bmomjcm;wdkU\pum;wkdUudk wwfuRrf;onf qkdonf/ OD;pdef &ckdifpum;ESifh Armpum;udkajymvQif bmomjcm;wdkU\avoH ygaeaomaMumifh tm&Hkpkdufem;axmifae&onf/ OD;pdefESifhpum;ajymvQif pdwf&Snf&onf/ OD;pdefonftvkyfudktvGefav;pm;onf/xif;&Sm?a&cyf?iSufaysmzl;&Sm?&GmxJodkUOD;pdefwpfvSnfhvdkufvQif tenf;qHk; ausmufz&HkoD; wpfvHk; ygvmwwfonf/ OD;pdefwGif armwwfaom a&m*gwpfck&Sdonf/ wpfcgwpfcg OD;pdeftvkyfvkyfaeonfrSma[mif;EGrf;jyD;tif*sifusaejyDjzpfaom um;tdkBuD; awmifukef;txufudk &kef;wufaeonfESifhh wlaeawmhonf/]]OD;pdef?em;em;aeaevkyfyg}} [k olajymvQif OD;pdefEkwfzsm;u]]&yga& q&mawmf}} [komajymjyD; tvkyfqufvkyfaewwfonf/
          axGaxGxl;xl;vkyfp&mr&SdvQif ausmif;aqmufonfhae&modkUvmum a&aEG;wpftdk;udk rD;rjywfvmxdk;aewwfonf/ nbuftdyfcsdef a&mufcgrS &Gmv,fZ&yfuaeOD;pdeftdrfjyeftdyfonf/

                                ___________________

         ausmif;aqmufpOfumvjymodkv\aqmif;nut&dk;cdkufonftxdat;onf/0g;Murf;cif;
onfyif a&cJwHk;wrQ at;jraeonf/ Z&yfudk um&Hxm;aom zsmwkdU\ tMum;rS wkd;0ifvmaom avuav;uvnf; a&cJa&jzpfaeonf/ ntdyfítqifajyap&efZ&yfatmufwGifrD;zkd&onf/ tdyf&matmuf0g;Murf;cif;udkvnf; rD;ruRrf;ap&efoGyfjym;ESpfcsyfudkudkxyfí rD;zkdtxuf Murf;cif;atmuf
u cHxm;&ao;onf/
        eHeuf4-em&Dxkd;jyD;qkdvQif aqmif;\at;jrrIudk tefwk&if; OD;pdef &Gmv,fZ&yfodkU ta&mufvmonf/ OD;pdefa&mufvmonfhtcsdef olwkdUvnf;Edk;aeMujyD/ Murf;cif;atmufu rD;zkduvnf; t&SdefukefjyD/
         olwdkUqkdonfrSm rif;udkif; OD;£E´u? uRJ&kdif;OD;OuúHo? 0g;euf&Hk OD;t*¾OmP? 'Hk;odrf OD;okr*FvESifholjzpfonf/olwkdYtdyf&mwGifauG;aewwfovkdOD;pdefzkdxm;aomrD;zkdwGifvnf;rD;0ifvSKHMuonf/
         OD;pdefZ&yfodkUa&mufvQifa&mufcsif;rD;t&ifzdkonf/rD;awmufrsm;xvmjyDqdkvQifqeffaq;
onf/qGrf;tkd;ukdzkdcaemufay:wifjyD;vQifOD;pdefrD;zdkab;wGifxkdifuma&pdkpGJaeaomvufESpfzufudk
arSmufcsDjyefcsDvkyfum rD;tem;uyfí taeG;"gwf,lavh&Sdonf/
         qGrf;usufvQif a&aEG;tdk;wnfonf/ a&aEG;qlvQif naeuwnf;u csufxm;cJhaom [if;tkd;udk rD;tyljyefay;onf/olwdkUtdyf&mxJauG;aeonfhaeUqkdvQifOD;pdefa&mufvmjyD; 2-em&DcefUavmuftMumwGif-
         ]]q&mawmfwdkU t&kPfwufyga&? qGrf;oHk;vdkU &yga&}} [laomtoHudk Mum;&awmhonf/
        tdyf&mu xMuaomfvnf; rsufESmopf&ef a&cGufqDrvSrf;&rnfhvufu om;&JwGif;odkU oGm;&rnfholuJhodkU jzpfaewwfonf/ xkdtcg OD;pdefu a&at;udk a&ylESifha&mpyfay;onf/
    
       olwdkUrsufESmopfaecsdefOD;pdefuqGrf;awmfuyfonf/olwdkUudk,fvufoefUpifaecsdefOD;pdef
qGrf;cl;xm;onf/olwdkUZ&yfay:odkUjyefa&mufvmvQifpm;yGJ0dkif;ay:wGiftaiGUwaxmif;axmif;xaeaom qGrf;yef;uef 5-csyf? ausmufz&HkoD; [if;ESpfcGuf? i&kwfoD;axmif; wpfcGufu rsufESmi,fpGm BudKqkdaeygawmhonf/aqmif;at;at;twGif;i&kwfoD;axmif;u tat;ESifhtyludk tay;t,lrQwatmif jyKvkyfEdkifpGrf;&Sdonf/
        olwdkU eHeufqGrf;bkOf;ay;tjyD; em&DD0ufcefhtMum ausmif;aqmufonfh ukef;urlqD csDwufMu&onf/OD;pdefurnf;aeaoma&aEG;tdk;wpfvHk;udkb,fvufuudkif?0g;qpfjzifYjyKvkyfxm;aoma&aEG;
cGufav;cGufukdnmvuf\vufacsmif;uav;awGupkudkifjyD;olwdkU\aemufuvkdufygvmonf/
          xkdtcsdef ESif;xkawGatmufwGif&Gmom;rsm;rD;vQHaeMujyD/ tdrfaxmif&Sif trdsK;orD;rsm;u uav;udk cg;xpfcGtaetxm;jzifh t0wfykdif;jzifh pvG,fodkif;xm;onf/ yg;pyfrSmuvnf; aq;wHBuD;cJvsuf? em;wGif yefqifxm;aom 1-vufravmuf t0us,fonfh ig;&kd;qpfyHk oP²mefaiGem;awmif;wkdUu aq;wHESifhtNydKif jzpfaeonf/ OD;acgif;udkarmh cg;udkaumhjyD; rD;vIHaeonfhjrifuGif;u aeUwkdif;awGUae&onf/
         ausmif;aqmufonfh ukef;urlokdUa&mufvQif OD;pdefu ukef;\ta&SUbuf prf;acsmif;wGif a&qif;cyfonf/ aqmufvufpausmi;faqmifta&SU zkdcaemufoHk;ck qkdifxm;aom rD;zdkay:wGif a&aEG;tdk;udk tuste wnfjyD;vQif OD;pdef &Gmv,fZ&yfokdU jyefonf/ 9-em&Dxkd;cgeD;wGif OD;pdefwpfacgufvmonf/ aeUqGrf;twGuf pDpOf&rnfudk vmar;onf/
   
        ]]qGrf;wum oifhovdkvkyf}} [kajymvkdufvQif OD;pdefjyefoGm;jyefonf/

        aemufwpfacguf ausmif;aqmuf&modkUOD;pdefa&mufvmvQif11-em&Dxkd;jyD/OD;pdefu qGrf;bkOf;ay;&ef vmyifhonf/xkdtcsdefolwdkUvnf;aqmufvufpausmif;ay:uqif;?qGrf;pm;MuG&if;tvkyfacwåem;Muonf/ 
tvSnfh&Gmom;rsm;u awm&Sif; ? 0g;cGJMu&if; usef&pfcJhMuonf/

        OD;pdefonf taetxkdif&dk;om;ouJhodkUpum;ajym&mwGifvnf;&dk;onf/Armpum;udkolwwf
ovkdajymaomaMumifh &,fp&mtjzpfuav;awGudkvnf; oltrSwfrdonf/
      ausmif;wkdifxl&modkUa&mufvmaombl;oD;awmifjrdKUe,f?uif;awmifausmif;uausmif; 
q&mudkausmfrdk;Edkifu[if;csuf&ef&GmxJbJO&Sdygu bJOoGm;0,fay;yg&ef OD;pdefudkcdkif;onf/ &GmxJwGif EGm;?qdwfarG;ouJhodkUbJ5aumifcefYarG;xm;onfYtdrfwpftdrf&Sdonf/15rdepfcefUtMumOD;pdefjyefa&mufvm
onf/vufESpfzufwGifbJOESpfvHk;pDudkifvsufZ&yfa&mufawmhausmif;q&mvufodkU ay;um-
         ]]ausmif;q&mbJOav;vHk;yJ&w,f?usefwJhbJOawGubJrS(bJr)0rf;xJrSmaemufaeUrS&r,f}}
          OD;pdefajympum;aMumifh tm;vHk; NyHK;&,fMu&awmhonf/  
         wpfaeUeHeuftdyf&mEdk;awmUolUcsdKif;Mum;wGifrTm;wpfaumifudkufxm;aomaMumifhemusif
ae\/ nbufZ&yfwGif vlpHkwkef;pum;pyfí xkdtaMumif;udk olajymrdonf/ xkdtcg OD;pdefu-

        ]]q&mawmfvufatmufurTm;raeUuawGUw,f/q&mawmfudkajym&rSmtm;emvdkU}} [kajymvdkuf&m tm;vHk;yGJusoGm;onf/

                           ________________________

        rwfv 30-&ufaeU ../
       xkdaeUonfOD;pdeftyifyef;qHk;aomaeU[kqkd&rnf/b.uausmif;zGifhyGJaeUjzpfaomaMumifhyif/
      ]]qGrf;wum ..a&yl rsm;aqmufxm;}}
      tkyfpkOuú|u a&aEG;rsm;rsm;wnf&efajymonf/

      ]]qGrf;wumtzefajcmuf&Sdvm;}}
      ausmif;twGif;a&;rSL; OD;pHomatmifuvnf; vufzufajcmufawmif;onf/
      ]]qGrf;wum a&yl vmxnfhay;ygtHk;}}
      a&aEG;0dkif;awGuvnf;a&ylxnfhcdkif;onf/xrif;csufonfhtzGJUxJwGifvnf;OD;pdefygao;onf/b,fae
&mrqdk rygvQif rjzpfaom ]]qGrf;wum}}OD;pdefyg/
     xkdaeUuausmif;zGifhyGJtjyD; trSwfw&"gwfyHkawG &dkufMuawmh OD;pdefacR;oH&TJ&TJjzifh qGrf;csufaqmifxJu xGufvmonf/
      ]]q&mawmf "gwfyHk&kdufay;yg}} [kvmajymonf/
     OD;pdef\ rajymif;vJaom tjyHK;? aumfzDtESpfa&mif pydkU&SyftusÐjzifh"gwfyHkt&kdufcHonf/ xkd"gwfyHkonf OD;pdef&kdufcJhzl;aom "gwfyHkxJwGif aemufqHk; "gwfyHkjzpfvdrfhrnf[k rxifrdaomfvnf; ,ck onf"gwfyHkonf OD;pdef\ aemufqHk;"gwfyHkjzpfaecJhjyD/onf"gwfyHkuav;onfOD;pdef\ trSwfw&tjzpf OD;ausmfpdefomxHwGif usef&pfaecJhjyD/

                                 ___________________

        &Dacsmif;qDu ola&csdK;jyD; ausmif;uav;qDjyefvmonf/ OD;pdef\ tdrfa&SUta&muf tdrfuav;udk Munfhrdjyefonf/
       vlUb0qkdonfrSm ]]ork'´&m a&rsufESmxuf cPwufonfh a&yGufyrm wpfoufvsmwnf;}} [k teEåol&d,trwfBuD;qkdouJhodkU olESifh OD;pdefwdkU qHkcJhMuonfrSmvnf; cPwmrQomyg/
        b0[lonf&kef;uefjcif;[kolMum;zll;onf/onfae&m onfa'o\ b0t"dyÜg,fqkdonfrSm 0rf;pmjynfhpHkrI wpfckwnf;twGuf &kef;uefae&jcif;udk b0t"dyÜg,f[k owfrSwf&rnfvm; .../
         OD;pdef\ b0t"dyÜg,fuaum.../
         OD;pdef toufxif&Sm;&SdpOf OD;pdef aeUpOfaeUwdkif; a&;rSwfcJhaomukodkvf? aumif;rI[laom pum;vHk;jzifh wnfaqmufcJhaom 0gusrsm;&Sdonfh pmrsufESmonfyif OD;pdef\ b0t"dyÜg,f? avmu\ pmtkyfxJuOD;pdef\ b0rSwfwrf;?b0t"dyÜg,ftrSefjzpfaernf[kol jrifvkdufrdygonf/

                                      qGrf;um  OD;pdefaumif;&mok*wdokdYa&mufygap..

                                                                                            အရွင္ဓမၼိက(ေလာင္းလုံ) 

ၼရတနာ မၼမဂၢဇင္းတြင္ ေဖၚျပျပီးျဖစ္ပါသည္။
pma&;ol omoemjyKwm0efuscJYonfY
   ၾသရမေတာင္တန္းက၊ ရီေခ်ာင္းေပၚေမးတင္ေနေသာ သလူျပားရြာေလး

 
                                                       ျမိဳတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ရုိးရာေနအိမ္

                                
                                       
                                                                     သလူျပားရြာက ဘ၊ကေက်ာင္းဖြင္႔ပြဲ

                  ခမီးတုိင္းရင္းသူမ်ား

 
                                                                                                  ျမိဳတုိင္းရင္းသူ မိခင္


      ျမိဳတုိင္းရင္းသူေလးမ်ား၏ လက္ရည္တျပင္တည္း

                                                                                          ဟင္းတစ္ခြက္ရျပီ

0 comments em “ဆြမ္းဒကာ”

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger