****နေမာ တႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ****

Thursday, March 17, 2011

မတူညီျခင္း တူညီျခင္း

 
arG;&yfZmwdajrokdYaEG&moDpmar;yGJNyD;qkH;csdefwkdif;(1357-ckESpfaemufykdif;)ESpfwpfacgufa&mufjzpf\/ ,ckESpfvnf; a&Smuf&SdcJh&jyefygonf/ rdbESifhaqGrsdK;rsm;u MuKdqkdaeMu\/
        arG;&yf&Gmuav;udkjrif&onfrSm ,cifuESihfrwl/ wkd;wufonfudkjrif&ouJhokdYqkwf,kwf aeonfudkvnf; jrif&\/ wpfcsdefu ADG'D,kd&kHrajymESifhwDAGDyifr&Sdaom &Gmuav;wGif AGD'D,kd&kHawG? aetdrf\ trkd;ay:&Sd wDADGwkdif uav;awGukd awGUjrif&onf/
        &Gmt0ifAGD'D,kdaMumfjimqkdif;bkwf\teD; rSmum; tkdrif;&ifha&mfaeNyDjzpfaomrlvwef;ausmif;uav; wpf aqmifukd awGUjrif&jyef\/ teD;tem;ywf0ef;usifaus; &Gmrsm;&Sdpmoif ausmif;awGrSm ysdKrspfEkEk,fvSaoG; <u,fae csdefü toufBuD;í jyKpkrnfhr&Sdjzpfaeaom 'ku©dw rdciftkdBuD;ozG,f jzpfaeay\/
        þokdYjzifh qufvufavQmufvm&m bkef;BuD; ausmif;0if;twGif;okdY a&muf&Sdvm\/ ausmif;taqmuf ttkHrSmကား,cifuxuf vSyopfvGifaeonf/odrfbufMunfhမိေတာ႔ဥာဏ္ေတာ္၁၀ေတာင္ခန္႔ရွိထီးေတာ္မတင္ရေသးေသာ ေစတီေလးတစ္ဆူကုိဖူးေတြ႕ရသည္။         
        ]]'DapwDwnfxm;wm MumjyDvm; 'umrBuD;? xD; awmfvJ rwif&ao;ygvm;}}
        ]]'DESpfyJwnfxm;w,f OD;Zif;? aemifvmr,fh ESpfqkd&if xD;awmfwifEkdif vdrfhr,fvkdY ajymwmygyJ}}
        ]]apwD'g,mumu b,fuvJ/ &GmxJuyJvm;}}

 
        ]]&GmxJuawmh r[kwfbl; OD;Zif;/ 'gayrJh 'D&Gmom;yJ/ [kdbuf&GmrSmaewJh*kdPf;q&mwpfOD;yg/olvmwnfxm; wm/ txufq&mBuD;awG&Jh trdefYt&qkdvm;/ wynfh awmfvJ [kwfwdywfwd rodygbl;bk&m;}}
        r,fawmfBuD;u olodorQajymjyygonf/ pma&; olvnf; qufrar;awmhay/
        &GmokdYa&muf&SdjyD; ESpf&uftMum pma&;olvnf; tm;vyf aeaomaMumifh ausmif;atmufxyfwGif q&m armiftHh(r[m0dZÆm-bkHab)\ Ak'¨omoemawmf-2500 c&D;pmtkyfzwfaerdonf/
        ]]OD;Zif; bmpmawGzwfaeovJbk&m;}}
        aemufrS ajymqkdoHMum;í vSnfhMunfhvkduf&m 'um wpfa,mufOD;csaeonfudkawGU&\/ xkd'umonf pum; p-vm\/
        ]]'DaeY wynfhawmfvJtm;emwmeJY&Gmudk qif;vm w,fbk&m;/ q&mawmfxHoGm;wmrSm q&mawmfqDuyJ OD;Zif;vJ a&mufaew,fqkdwmodvkdY OD;Zif;qD vmwm  ygbk&m;}}
        ]]'geJY 'umBuD;u....}}
        ]]wynfhawmfemrnf OD;..vkdYac:w,fbk&m;/ *kdPf; q&mOD;...ayghbk&m;/ wynfhawmfu 'D&Gmom;? 'Dausmif; xGufyg/ tdrfaxmifa&;? pD;yGm;a&;awGaMumifh [kdbuf&Gmudk a&mufaewmygbk&m;}}
        xkd'umBuD; rdwfquf&Sif;jyaomaMumifh pma&;olvnf; 'umBuD;taMumif;tenf;i,fod&Sd&\/ xkd'um BuD;u pum;qufjyef\/
        ]]tckvmwmuapwDudk vmMunfhwmygbk&m;}}
        ]]'geJY 'umBuD;u 'DapwD&Jh 'umqkdwmvm;}}
    ]]rSefyghbk&m;? 'gayrJhwynfhawmfuapwD&Jh'umqkdayr,fhwynfhawmfwpfa,mufwnf;r[kwfygbl;bk&m;/ 'D;em;0efusif&GmawGrS ckepf&ufom;orD;awG tygt0if apwD'g,um? 'g,dumrawGqkdrS ykdNyD;awmh rSefvdrfhr,f xifw,fbk&m;/ 'Dem;ywf0ef;usif&GmawGuyg tvIKaiG xnfh0if Muygw,f}}
        ]]'gqkd'umBuD;u 'Dem;wpf0kdufvSnfhywfoGm; vmvIyf&Sm;ae&rSmaygh}}
       ]] rSefyghbk&m;/ 'gaMumifhvJ 'DavmufNyD;aewmaygh bk&m;/ 'Dem;ywf0ef;usif &GmawGuvJ wynfhawmfudk olwkdYodaeMuwmyJ?wynfhawmfeJYvJruif;Mubl;bk&m;/ bm aMumifhvJqkdawmh wynfhawmfaq;ukay;cJhwJhvlawGqkd&if awmfawmfrsm;ygw,f/ 'DtaMumif;awGaMumifhvJ olwkdY ,kH,kHMunfMunf tvIKaiGxnfh0if vIK'gef;Muygw,f}}
        xkd'umBuD; ajymqkdavQmufxm;&mwGif apwD wnf&jcif;\taMumif;&if;ryg0ifao;í pma&;oluyif qufvufar;jref;&jyefonf/
        ]]'geJY 'umBuD;-OD;Zif; 'umBuD;ukd ar;p&mwpfck awmh&Sdw,f}}

        ]]rSefyghbk&m;/ ar;ygbk&m;}}
        ]]wjcm;awmh r[kwfbl;/ 'umBuD; 'DapwDwnf &wJh &nf&G,fcsufu}}
        ]]ajymjy&rSmayghbk&m;/ apwDwnf&wJh &nf&G,fcsufu wynfhawmfudk txufq&mawmfBuD;awGu apwD wnf&r,f? apwDwnfNyD;awmh omoemjyK&r,fvkdY trdefY&Sdw,fbk&m;/ wynfhawmfuvJ vufcHwmaygh/ apwDwnf w,fqkdwmaumif;wJhtvkyfyJ/ q&mBuD;awGtoD;oD;uvJ apwDawGwnfNyD;MuNyD/ apwDrwnf&ao;wmu wynfh awmfyJusefawmhw,fqkdawmhwynfhawmf vufcHwmaygh bk&m;}}
        ]]wynfhawmfvJ apwDwnf&r,fhae&m Munfhvkduf awmh udk,fharG;&yfajrrSmvJ apwDwpfql&Sdoifhw,faygh bk&m;/ apwDeJY odrfeJYvJ vkdufzufw,fqkdNyD; 'Dae&mudk a&G;cs,fvkdufwmygbk&m;/ 'DapwDwnfNyD;&if apwD&Jh yv’ifckH t&yf&SpfrsufESmrSm aoav;yg;? &Sifav;yg; &kyfwkeJY N*dK[f&SpfcGifvJ xm;r,fvkdY &nf&G,fxm;w,fbk&m;/ aemufvmrnfhESpfqkd&ifvJ xD;awmfwifEkdifygNyD bk&m;}}
        xkd'umBuD; ajymqkdavQmufxm;NyD;aomtcg pma&;olvnf; qufvufajymqkdjyef\/
        ]]'umBuD;ukd OD;Zif;ajymcsifw,f/ 'DvkdvkyfwJh ae&mrSm olwpfyg;ckdif;vkdYvkyfjcif;xuf rdrdudk,fwkdif Munfñkd o'¨g&SdvkdY vkyfjcif;u oifhavsmfr,fvkdY xifw,f/ jyKvkyfwm csif;uwlayrJh olwpfyg;ckdif;vkdYvkyfwmeJY rdrdudk,fwkdif ,kHMunfvkdY vkyfwm[mrwlbl;/ 'gaMumifh tusdK;ay;wJh ae&mrSmvJuGJjym;uGmjcm;aewwfw,f 'umBuD;/ 'gaMumifh ukokdvfaumif;rIjyKvkyfwJhae&mrSm uH\tusdK;udk ,kHMunfwJh ur®óuwmÓPfeJYjyKvkyfjcif;[m toifhawmfqkH;yJ 'umBuD;}}
        ]]rSefyg t&Sifbk&m;}}
        ]]aoav;yg;? &Sifav;yg;wkdY? N*dK[f&SpfcGifwkdYqkdwm ax&0g'yd#uwfusrf;*efxJrSmvJ wpfvkH;wpfyg'rS rygbl; 'umBuD;/ ,ckvkdjrwfAk'¨&Jhudk,fpm; apwDbk&m;wnfwJh ae&mrSm ax&0g'Ak'¨omoemawmfeJY qefYusifjcm;em;wJh aoav;yg;? &Sifav;yg;? jA[®Pa0'usrf;vm N*dK[fudk; uG,frIwkdYqkdwm jrwfAk'¨udk,fpm;jzpfwJh apwD&JhteD;tem;rSm r&Sdoifhawmhygbl; 'umBuD;}}
        ]]wjcm;rSmvnf; 'DvdkyJ jyKvkyfaeMuwmbk&m;}}
       ]] wjcm;rSmvkyfw,fqkdayr,fh OD;Zif;uawmh 'um BuD;udk rvkyfapcsifbl;/ bmaMumifhvJqkdawmh jrwfAk'¨ a[mMum;xm;wm&Sdw,f 'umBuD;/ ed'ge0*¾oH,kwfygVd awmf[De"drkwåduokwfrSm-
 ]]&[ef;wkdYowå0gawG[m"mwfwlrSomvQifESD;aESmMuw,f/nDnGwfMuw,f/pdwfxm;,kwfol[mpdwfxm;,kwfolcsif;aygif;oif;Muw,f/nDñGwfMuw,folawmfaumif;awG[mvJJJolawmfaumif;csif;aygif;Muw,fnDñGwfMuw,f}}vkdYa[mxm; wm&Sdygw,f
ဥပမာ-'umBuD;  a&tkd;xJudk a&xnfh r,fqkd&if a&-a&csif;[mwlwJhtwGufaMumifh a&moGm;r,f/ tJ'DvkdyJ/ qDtkd;xJukd qDxnfhr,fqkd&ifvJ qD-qDcsif;[mwlwJhtwGuf a&moGm; r,f/ aygif;oGm;r,faygh 'umBuD;}}
        ]]rSefygh t&Sifbk&m;}}
  ]]'Dvkdr[kwfbJqDtkd;xJudka&xnfhr,f?a&tkd;xJudkqDxnfhr,fqkd&ifawmhwpftkd;wnf;awmhjzpfoGm;rSmaygh/'gayrJhra&m
oGm;bl;'ကာၾကီး။ဆီDwjcm;a&wjcm;ပါပဲ/qDeJYa&a&mNyD;awmhxnfhvkdYaum oifhawmfyghrvm; 'umBuD;}}
        ]]roifhawmfygbk&m;}}
        ]]bmaMumifhvJ'umBuD;}}
        ]]qDeJYa&[m rwlwJhtwGufaMumihfygbk&m;}}
        ]]'DvkdyJ 'umBuD;/ N*dK[fcGifwkdY aoav;yg;? &Sifav;yg; wkdYqkdwmu Ak'¨&Jhvrf;pOfax&0g'yd#uwf usrf;*efawGeJY uGJjym;uGmjcm;aeNyD; jy'g;wpfvrf;? oHwpfvrf;jzpfaew,f/ 'gaMumifh 'DapwDwnfwJhae&mrSm N*dK[fcGifwkdY? aoav;yg;? &Sifav;yg;wkdYqkdwm xnfhp&mrvkdbl;/ qDeJYa&udk aygif;pyfvkdY r&ovkdyJ}}
        rSefyght&Sifbk&m;}}
        ]]'umBuD;u aygif;pyfcsifw,fqkd&ifawmh wpfoD; wpfjcm;pD? qDae&m qDaygif;? a&ae&m a&oGm;aygif;/ 'Dvkdqkdawmh aygif;pyfvkdY &oGm;vdrfhr,f}}
        ]]'umBuD;? jrwfAk'¨&JhomoemeJYpyfwJhvkyfief;vkyfawmhr,fqkd&ifavmutaMumif;udkcsnf; OD;pm;ray;oifhyg bl;? "r®taMumif;udk y"mejyKoifhygw,f/ "r®tjrifeJY Munfhwwf? jrifwwfatmif okH;oyf avhvmMunfhNyD;vkyfr,f qkd&ifawmh t&m&mrSm rSm;,Gif;rIawG uif;&Sif;oGm;vdrf; r,f}}[k pma&;olu ajymvkduf\/
        ]]wynfhawmf apwDbuf oGm;MunfhygtkH;r,f bk&m;}} [kqkdí xkd'umBuD;onf pma&;oltm;OD;csum ausmif; atmufxyfrS apwD&Sd&mokdY xGufcGgoGm;avonf/
        xkd'umBuD;xGufoGm;NyD;aemuf pma&;olpOfpm;rdonfrSm ax&0g'Ak'¨omoemawmf\ txdrf;trSwfjzpf aom apwDawmfütoGifrwl"mwfrwlbJ vma&mufyl;uyfaeMuonfhtjcm;t,l0g'a&ñSdrsm;udk ax&0g'Ak'¨ bmom0iftaygif;wkdYu 0kdif;0ef;wkdufcRwf? aq;aMum? y,f&Sm;ay;Mu&efyifjzpfygownf;/  /

                                                                      အရွင္ဓမၼိက(ေလာင္းလုံ)
                                                                                         
         
ဓမၼရံသီဓမၼမဂၢဇင္း ၊အမွတ္(၁၃၅)၂၀၀၁-မတ္လ မွေဆာင္ပါးကုိျပန္လည္တင္လိုက္ပါသည္။
      

0 comments em “မတူညီျခင္း တူညီျခင္း”

Post a Comment

 

ဘဝအလင္းေရာင္ Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger